Фармацевтичний аналіз

Фармацевтичний аналіз : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за ред. В. А. Георгіянц. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2019. - 567 с. - (Національний підручник).
Б-99239
НФаУ, Золоті сторінки
2019
567

У підручнику подані матеріали з фармацевтичного аналізу лікарських засобів хімічними та фізико-хімічними методами. Наведені реакції ідентифікації лікарських речовин за катіонами, аніонами та функціональними групами, визначення чистоти та класифіковані методи кількісного аналізу з конкретними прикладами їх використання.
Зміст:
Правила роботи у лабораторії фармацевтичної хімії. - С. 5
Заходи безпеки під час роботи в лабораторії та способи надання першої медичної допомоги. - С. 7
Розділ 1. Ідентифікація лікарських речовин. Реакції ідентифікації іонів та функціональних груп. - С. 9
1.1. Катіони. - С. 9
1.2. Аніони. - С. 19
Розділ 2. Ідентифікація органічних лікарських речовин. - С. 32
2.1. Ненасичені вуглеводні. - С. 32
2.2. Галоїдовмісні органічні сполуки. - С. 35
2.3. Спиртовий гідроксил. - С. 41
2.4. Багатоатомні спирти. - С. 45
2.5. Енольний гідроксил. - С. 49
2.6. Ендіольне угрупування. - С. 51
2.7. Загальні реакції ідентифікації фенолів. - С. 52
2.8. Альдегіди і кетони. - С. 61
2.9. Карбонові кислоти. - С. 67
2.10. Амінокислоти аліфатичного ряду. - С. 69
2.11. Етери. - С. 73
2.12. Естери. - С. 74
2.13. Аміни. - С. 77
2.14. Гетероцикли. - С. 87
2.15. Четвертинні амонієві сполуки. - С. 91
2.16. Нітрогрупа. - С. 94
2.17. Аміди. - С. 97
2.18. Іміди. - С. 104
2.19. Гідразини, гідразиди, гідразони. - С. 107
2.20. Тіоли, тіони, тіоефіри, тіоаміди. - С. 111
2.21. Органічні сульфати, сульфокислоти, сульфаміди. - С. 115
2.22. Фосфорорганічні сполуки (органічні фосфоровмісні сполуки). - С. 120
Розділ 3. Визначення чистоти лікарських речовин. - С. 122
3.1. Визначення каламутності та забарвленості. - С. 122
3.2. Визначення кислотності, лужності та pH середовища. - С. 124
3.3. Випробування на граничний вміст домішок. - С. 124
Розділ 4. Методи кількісного хімічного аналізу лікарських речовин. - С. 142
4.1. Гравіметричний аналіз. - С. 142
4.2. Титриметричні методи аналізу. - С. 144
Розділ 5. Фізичні і фізико-хімічні методи дослідження лікарських засобів. - С. 242
5.1. Визначення відносної густини. - С. 242
5.2. Визначення в'язкості. - С. 246
5.3. Осмоляльність. - С. 250
Розділ 6. Термічні методи аналізу. - С. 255
6.1. Втрата в масі при висушуванні. - С. 256
6.2. Визначення води методом відгону. - С. 257
6.3. Визначення температурних меж перегонки. - С. 258
6.4. Визначення температури кипіння. - С. 260
6.5. Визначення температури плавлення. - С. 262
6.6. Визначення температури краплепадіння. - С. 269
6.7. Визначення температури тверднення. - С. 271
6.8. Термічний аналіз. - С. 272
Розділ 7. Кислотно-основна рівновага у водних розчинах. - С. 283
7.1. Автопротоліз води. - С. 283
7.2. Водневий показник. - С. 285
7.3. Буферні розчини. - С. 288
Розділ 8. Електрохімічні методи аналізу. - С. 292
8.1. Потенціометричні методи. - С. 292
8.2. Потенціометричне визначення pH. - С. 305
8.3. Кондуктометричний аналіз. - С. 311
8.4. Вольтамперометрія та амперометричне титрування. - С. 318
8.5. Амперометричне титрування. - С. 322
Розділ 9. Оптичні методи аналізу. - С. 327
9.1. Визначення показника заломлення (індекс рефракції). - С. 327
9.2. Визначення оптичного обертання (поляриметрія). - С. 331
Розділ 10. Методи, які грунтуються на вимірюванні поглинання електромагнітного випромінювання (фотометричні методи). - С. 335
10.1. Електромагнітний спектр. - С. 335
10.2. Основні закони світлопоглинання. - С. 338
10.3. Спектрофотометрія. - С. 340
10.4. Абсорбційна спектрофотометрія в інфрачервоній області спектра. - С. 364
Розділ 11. Хроматографія. - С. 402
11.1. До історії виникнення хроматографічного методу. - С. 402
11.2. Класифікація видів хроматографії. - С. 405
11.3. Теорія хроматографії. - С. 412
11.4. Площинна (планарна) хроматографія. - С. 416
Розділ 12. Параметри якості, за якими стандартизують готові лікарські засоби. - С. 492
12.1. Тверді лікарські форми. - С. 492
12.2. Рідкі лікарські форми. - С. 496
12.3. М'які лікарські форми. - С. 499
Розділ 13. Валідація аналітичних методик. - С. 501
13.1. Терміни і визначення. - С. 501
13.2. Нормативні документи з валідації методик. - С. 503
13.3. Загальні положення. - С. 504
13.4. Організація процесу валідації методики. - С. 507
13.5. Розробка валідаційного протоколу. - С. 508
13.6. Валідаційні параметри. - С. 512
13.7. Критерії валідації кількісного визначення. - С. 518
13.8. Валідаційний звіт. - С. 519
Додатки. - С. 526