Кардіологія

Основи електрокардіографії : навчальний посібник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ред.: О. Й. Жарінов, В. О. Куць. - Вид. 3-е, переробл. і доповн. - Львів : Вид-во Мс, 2017. - 239 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 235-236.
Б-97850

У навчальному посібнику стисло викладені електрофізіологічні основи електрокардіографічного методу, принципи реєстрації та інтерпретації ЕКГ. Описано відведення ЕКГ, які використовуються в сучасній клінічній практиці, зубці, сегменти та інтервали нормальної ЕКГ. З клініко-функціональних позицій охарактеризовано принципи ЕКГ-діагностики і диференціальної діагностики гіпертрофії камер серця, порушень серцевого ритму та провідності, інфаркту міокарда, деяких інших хвороб, порушень електролітного балансу, оцінки ЕКГ у пацієнта з імплантованим водієм ритму. Окрему увагу звернуто на можливі зміни ЕКГ в умовах надання невідкладної медичної допомоги.

Зміст:
1. Провідна система серця. Електрофізіологічні основи ЕКГ. - С. 8
2. Нормальна ЕКГ. - С. 16
3. Електрокардіограма при гіпертрофії камер серця. - С. 30
4. Класифікація аритмій серця. Порушення автоматизму. Дисфункція синусового вузла. - С. 45
5. Екстрасистолія, парасистолія та інші передчасні комплекси. - С. 65
6. Суправентрикулярні тахікардії. - С. 83
7. Фібриляція і тріпотіння передсердь. - С. 97
8. Шлуночкові тахікардії. - С. 107
9. Електрокардіографічні синдроми та феномени. - С. 120
10. Порушення внутрішньошлуночкової провідності. - С. 134
11. Синдроми передчасного збудження шлуночків. - С. 145
12. Атріовентрикулярні блокади. - С. 157
13. ЕКГ при постійній електрокардіостимуляції. - С. 173
14. Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда. - С. 186
15. Інфаркт міокарда в поєднанні з порушеннями внутрішньошлуночкової провідності. - С. 204
16. ЕКГ при окремих хворобах серця та судин. Псевдокоронарні зміни ЕКГ. - С. 215
17. Зміни ЕКГ при порушеннях електролітного балансу, внаслідок впливу фізичних факторів та препаратів. - С. 229