Належні практики у фармації

Належні практики у фармації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Лебединець [та ін.] ; Нац. фармац. ун-т. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. - 295 с. : табл. - Бібліогр.: с. 283-285.
Б-98135

У виданні викладено навчальний матеріал з дисципліни «Належні практики у фармації» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання НФаУ. Мета навчального посібника - надання теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо впровадження належних практик в фармації, застосування їх правил і вимог для забезпечення контролю якості фармацевтичної продукції та оптимізації фармацевтичної діяльності суб’єктів господарювання відповідно до вимог міжнародних і національних стандартів. Розглянуто вивчення підходів до оцінки якості діяльності фармацевтичних підприємств; вивчення концепції належних фармацевтичних практик відповідно до стадій життєвого циклу фармацевтичної продукції як частини державної системи забезпечення якості ЛЗ; вивчення принципів впровадження та удосконалення фармацевтичних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 і GMP/GDP, вивчення порядку організації і проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва та дистрибуції ЛЗ, а також ідентифікація, аналіз і оцінка ризиків для якості продукції на підприємствах фармацевтичного сектора охорони здоров’я.

Зміст:
Змістовий модуль 1. Поняття належних практик у фармації. Система забезпечення якості лікарських засобів в Україні - структура, функції залучених установ, нормативно-правова база. - С. 9
Тема 1. Введення в курс «Належні практики у фармації». Хронологія світового розвитку науки про забезпечення і управління якістю. Еволюція підходів до забезпечення якості лікарських засобів. - С. 10
Тема 2. Концепція належних фармацевтичних практик (GXP) і їх роль в забезпеченні якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Нормативно-правова база забезпечення якості лікарських засобів в Україні та Європейському Союзі. - С. 40
Тема 3. Діяльність регуляторних органів у сфері обігу ЛЗ - їх функції та напрямки роботи. Аналіз основних елементів державної системи забезпечення якості лікарських засобів. Роль Державної Фармакопеї України. Сертифікація та ліцензування суб’єктів фармацевтичного ринку України. - С. 92
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти організаційного забезпечення якості лікарських засобів на етапі виробництва, дистрибуції та роздрібної реалізації. Формування фармацевтичних систем якості. - С. 145
Тема 4. Поняття системи управління якістю підприємств - суб’єктів фармацевтичного ринку (фармацевтичних систем якості). Огляд вимог універсального стандарту ISO 9001 і галузевої Настанови ICH Q10 Pharmaceutical Quality System. Етапи побудови ФСЯ. - С. 146
Тема 5. Регламентація та документування процесів ФСЯ. Розробка Настанови щодо якості, документованих процедур виконання процесів ФСЯ та стандартних операційних процедур (СОП). - С. 173
Тема 6. Аналіз та оцінка ризиків для якості при фармацевтичній розробці та виробництві ЛЗ. Методи визначення, аналізу та оцінки ризиків для якості лікарських засобів. - С. 200
Тема 7. Організація діяльності з валідації виробничих процесів і кваліфікації обладнання та допоміжних систем на підприємствах - суб’єктах фармацевтичного ринку. - С. 220
Тема 8. Внутрішні аудити (самоінспекції) фармацевтичних систем якості: організація, документальний супровід, методи аудиту, психологічні й етичні аспекти. Коригувальні й запобіжні дії (САРА). - С. 243