Особливості становлення та порушення постнатальной гемодинаміки у новонароджених дітей. Критичні вроджені вади серця

Особливості становлення та порушення постнатальной гемодинаміки у новонароджених дітей. Критичні вроджені вади серця: клінічні прояви, рання діагностика та сучасна тактика медичної допомоги : навчальний посібник для лікарів / Артеменко Є. О. [ та ін.]; за ред. Пясецької Н. М. [та ін.] ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Каф. неонатології, Каф. дит. кардіології та кардіохірургії. - Київ : Рута, 2017. - 76 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 73-76.
В-9622

В посібнику відображениий клінічний досвід надання ранньої спеціалізованої допомоги новонародженим з порушенням постнатальної гемодинаміки та критичними вродженими вадами серця. Особлива увага приділена методам ранньої діагностики та лікування критичних вроджених вад серця, які зможуть використовувати лікарі неонатальних відділень пологових стаціонарів. Також надана інформація про можливості подальшої діагностики та надання допомоги навонародженим у спеціалізованих кардіохірургічних стаціонарах.
Зміст:
Розділ 1. Особливості становлення постнатальної гемодинаміки у новонароджених дітей. - С. 6
1.1. Деякі анатомо-фізіологічні особливості серця та судин плода та новонародженого. - С. 6
1.2. Фетальний кровообіг. - С. 10
1.3. Кровообіг новонародженої дитини (перехідний кровообіг). - С. 13
Розділ 2. Транзиторні та стійкі порушення перехідного кровообігу у новонароджених дітей. - С. 18
2.1. Персистуючий фетальний кровообіг (персистуюча легенева гіпертензія новонароджених). - С. 18
2.2. Відкрита артеріальна протока. - С. 30
Розділ 3. Критичні вроджені вади серця: клінічні прояви, діагностика та сучасні хірургічні методи втручання. - С. 36
3.1. Загальна характеристика критичних вроджених вад серця. - С. 36
3.2. Транспозиція магістральних судин з інтактною міжшлуночковою перегородкою (ТМС). - С. 41
3.3. Критичний аортальний стеноз (АС). - С. 43
3.4. Критична коарктація аорти (КА). - С. 45
3.5. Критичний стеноз легеневої артерії (СЛА). - С. 47
3.6. Атрезія легеневої артерії з інтактною міжшлуночковою перегородкою (АЛА). - С. 48
3.7. Тотальний аномальний дренаж легеневих вен (ТАДЛВ). - С. 50
Розділ 4. Сучасні методи діагностики критичних вроджених вад серця та іншої серцевої патології. - С. 53
4.1. Пульсоксиметрія. - С. 53
4.2. ЕХО-кардіографія. - С. 54
Розділ 5. Алгоритми діагностики та надання медичної допомоги новонародженим з критичними вродженими вадами серця. - С. 56
Розділ 6. Серцево-судинні лікарські засоби, які застосовують у неонатології та дитячій кардіології. - С. 61