Показники здоров’я населення

Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2016-2017 роки / Центр мед. статистики МОЗ України ; уклад. : В. М. Заболотько, Н. Г. Кравчук, І. Є. Стешенко [та ін.]. - Київ : Поліум, 2018. - 327 с.
В-9913
Поліум
2018
327

Зміст:
Розділ І. Демографічні дані. - С. 7
Таблиця 1. Чисельність населення по областях України. - С. 9
Таблиця 2. Природний рух населення. - С. 10
Таблиця 3. Природний рух міського населення. - С. 11
Таблиця 4. Природний рух сільського населення. - С. 12
Таблиця 5. Основні причини смертності дітей у віці до 1 року. - С. 13
Таблиця 6. Смертність дітей у віці до 1 року (на 1000 народжених живими). - С. 14
Таблиця 7. Смертність населення України від інфекційних та паразитарних хвороб. - С. 15
Таблиця 8. Смертність від злоякісних новоутворень. - С. 16
Таблиця 9. Смертність населення України від хвороб ендокринної системи, розладів харчування та порушення обміну речовин. - С. 17
Таблиця 10. Смертність від цукрового діабету. - С. 18
Таблиця 11. Смертність від хвороб нервової системи. - С. 19
Таблиця 12. Смертність від хвороб системи кровообігу. - С. 20
Таблиця 13. Смертність від інфаркту міокарда. - С. 21
Таблиця 14. Смертність від ішемічної хвороби серця. - С. 22
Таблиця 15. Смертність від усіх форм гіпертонічної хвороби. - С. 23
Таблиця 16. Смертність від цереброваскулярних хвороб. - С. 24
Таблиця 17. Смертність від хвороб органів дихання. - С. 25
Таблиця 18. Смертність від хвороб органів травлення. - С. 26
Таблиця 19. Смертність від хвороб сечостатевої системи. - С. 27
Таблиця 20. Смертність від ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду. - С. 28
Таблиця 21. Смертність від окремих станів, що виникають у перинатальному періоді. - С. 29
Таблиця 22. Смертність від природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій. - С. 30
Таблиця 23. Смертність від зовнішніх причин смерті. - С. 31
Таблиця 24. Смертність населення України від усіх причин. - С. 32
Таблиця 25. Мертвонароджуваність, перинатальна та неонатальна смертність у регіонах (на 1000 народжених). - С. 33
Розділ ІІ. Захворюваність населення. - С. 35
Таблиця 26. Структура і рівень поширеності та захворюваності серед населення України за класами хвороб за зверненнями у лікувально-профілактичні заклади. - С. 37
Таблиця 27. Структура та рівень поширеності за класами хвороб серед різних вікових категорій населення України за зверненнями у лікувально-профілактичні заклади. - С. 39
Таблиця 28. Структура та рівень захворюваності за класами хвороб серед різних вікових категорій населення України за зверненнями в лікувально-профілактичні заклади. - С. 40
Таблиця 29. Зареєстровано хвороб серед всього населення. - С. 41
Таблиця 30. Зареєстровано хвороб серед дорослих 18 років і старші. - С. 84
Таблиця 31. Зареєстровано хвороб серед населення працездатного віку в Україні. - С. 141
Таблиця 32. Зареєстровано хвороб серед дітей 0-17 років включно в Україні. - С. 143
Таблиця 33. Структура і рівень поширеності та захворюваності серед сільського населення України за класами хвороб. - С. 143
Таблиця 34. Зареєстровано захворювань серед всього сільського населення в Україні. - С. 147
Таблиця 35. Зареєстровано захворювань серед дорослого сільського населення 18-100 років в Україні. - С. 149
Таблиця 36. Зареєстровано захворювань серед сільського дитячого населення 0-17 років включно. - С. 151
Таблиця 37. Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки серед міського та сільського населення. - С. 153
Таблиця 38. Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин у сільських жителів. - С. 155
Таблиця 39. Структура та рівень поширеності та захворюваності серед міського населення за класами хвороб при зверненнях у лікувально-профілактичні заклади України. - С. 159
Таблиця 40. Зареєстровано захворювань серед всього міського населення за класами хвороб та окремими нозологіями в Україні. - С. 160
Таблиця 41. Зареєстровано захворювань серед міського населення 18-100 років за класами хвороб та окремими нозологіями в Україні. - С. 163
Таблиця 42. Зареєстровано захворювань серед міського дитячого населення 0-17 років включно за класами хвороб та окремими нозологіями в Україні. - С. 165
Таблиця 43. Рівень травматизму серед населення України. - С. 167
Таблиця 44. Злоякісні новоутворення в Україні. - С. 173
Таблиця 45. Захворюваність населення на злоякісні новоутворення відносно статі та локалізації пухлин. - С. 174
Таблиця 46. Захворюваність населення на злоякісні новоутворення. - С. 175
Таблиця 47. Контингент хворих на злоякісні новоутворення. - С. 176
Таблиця 48. Питома вага хворих із запущеними випадками серед хворих з уперше встановленим діагнозом злоякісних новоутворень (%). - С. 177
Таблиця 49. Летальність до 1 року з числа вперше зареєстрованих у попередньому році (%). - С. 181
Таблиця 50. Охоплення спеціальним лікуванням хворих злоякісними новоутвореннями (%). - С. 183
Таблиця 51. Туберкульоз в Україні. - С. 185
Таблиця 52. Розподіл хворих з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу за формами і статтю в Україні. - С. 186
Таблиця 53. Захворюваність на всі форми активного туберкульозу. - С. 187
Таблиця 54. Контингент хворих на всі форми активного туберкульозу на кінець звітного року. - С. 188
Таблиця 54a. Смертність від усіх форм туберкульозу в Україні (за даними Державної служби статистики України). - С. 189
Таблиця 55. Розподіл хворих з уперше в житті встановленим діагнозом венеричного захворювання за окремими нозологічними формами та статтю. - С. 190
Таблиця 56. Венеричні захворювання в Україні. - С. 191
Таблиця 57. Захворюваність населення на сифіліс. - С. 192
Таблиця 58. Захворюваність населення на гонококову інфекцію (гостру та хронічну). - С. 193
Таблиця 59. Захворюваність на розлади психіки та поведінки в Україні. - С. 194
Таблиця 60. Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки (диспансерна та консультативна групи). - С. 195
Таблиця 61. Захворюваність на наркологічні розлади в Україні. - С. 196
Таблиця 62. Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин. - С. 197
Таблиця 63. Охоплення періодичними оглядами окремих контингентів дорослого населення та дітей віком 15-17 років включно (%). - С. 202
Таблиця 64. Диспансерний нагляд за ветеранами війни. - С. 203
Таблиця 65. Показники інвалідності дітей віком до 17 років включно. - С. 205
Розділ ІІІ. Ресурси охорони здоров'я та їх використання. - С. 225
Таблиця 66. Ресурси охорони здоров’я. Мережа і кадри. Діяльність закладів охорони здоров’я. - С. 227
Таблиця 67. Чисельність лікарських посад та забезпеченість ними населення. - С. 228
Таблиця 68. Чисельність посад молодших спеціалістів з медичною освітою. - С. 229
Таблиця 69. Чисельність лікарів у закладах системи МОЗ України та забезпеченість ними населення. - С. 230
Таблиця 70. Чисельність лікарів основних спеціальностей, включаючи лікарів у НДІ та закладах підготовки кадрів системи МОЗ України та забезпеченість ними населення. - С. 231
Таблиця 71. Дані про атестацію лікарів у закладах МОЗ України. - С. 237
Таблиця 72. Чисельність дільничних лікарів-терапевтів, педіатрів міських та приписних дільниць, забезпеченість ними населення. - С. 243
Таблиця 73. Лікарські кадри в дільничних лікарнях. - С. 244
Таблиця 74. Ліжковий фонд окремих типів лікувальних закладів. - С. 245
Таблиця 75. Денні стаціонари. - С. 246
Таблиця 76. Госпіталізація в лікарняні заклади. - С. 248
Таблиця 77. Ліжковий фонд системи МОЗ України. - С. 249
Таблиця 78. Забезпеченість дитячими спеціалізованими ліжками. - С. 251
Таблиця 79. Показники використання ліжкового фонду за типами закладів. - С. 252
Таблиця 80. Показники використання ліжкового фонду. - С. 256
Розділ ІV. Надання медичної допомоги населенню (діяльність стаціонарів). - С. 259
Таблиця 83. Лікарняна летальність за класами хвороб та окремими хворобами в Україні. - С. 261
Таблиця 84. Розподіл хворих, які вибули із стаціонарів за класами хвороб. - С. 263
Таблиця 85. Структура і показники хірургічної допомоги в Україні. - С. 285
Таблиця 86. Загальна кількість операцій. Післяопераційна летальність. - С. 265
Таблиця 87. Термінова хірургічна допомога в Україні. - С. 284
Таблиця 88. Термінова хірургічна допомога. - С. 286
Розділ V. Охорона материнства і дитинства в Україні. - С. 225
Таблиця 89. Деякі характеристики здоров’я вагітних, що знаходились під наглядом лікувально-профілактичних закладів. - С. 297
Таблиця 90. Ускладнення в пологах у лікарняних рододопоміжних закладах. - С. 298
Таблиця 91. Хірургічна допомога при родах. - С. 301
Таблиця 92. Родова допомога в лікарняних рододопоміжних закладах. - С. 302
Таблиця 93. Охоплення жінок засобами контрацепції. - С. 303
Таблиця 94. Розподіл народжених живими в лікарняних родопомічних закладах за масою тіла при народженні. - С. 305
Таблиця 95. Недоношуваність, перинатальна смертність, мертвонароджуваність за даними лікарняних рододопоміжних закладів. - С. 305
Таблиця 96. Частота абортів в лікарняних закладах системи МОЗ України. - С. 306
Таблиця 97. Аборти. - С. 307
Розділ VI. Робота діагностичних та лікувально-допоміжних відділень (кабінетів). - С. 309
Таблиця 98. Дiяльнiсть рентгенологiчного вiддiлення (кабiнету), включаючи профілактичні дослідження. - С. 311
Таблиця 99. Флюорографiчнi обстеження населення (профілактичні). - С. 313
Таблиця 100. Дiяльнiсть вiддiлення (кабiнету) ультразвукової дiагностики. - С. 314
Таблиця 101. Діяльність ендоскопічного відділення (кабінету). - С. 315
Таблиця 102. Діяльність фізіотерапевтичного відділення (кабінету). - С. 319
Таблиця 103. Діяльність кабінету ЛФК. - С. 320
Таблиця 104. Діяльність кабінету рефлексотерапії та логопедична допомога. - С. 321
Таблиця 105. Діяльність кабінету функціональної діагностики. - С. 322
Таблиця 106. Діяльність лабораторій. - С. 323
Таблиця 107. Діяльність патолого-анатомічного бюро (відділення). - С. 324