Психологічні основи формування самосвідомості молоді з глибокими порушеннями зору

Психологічні основи формування самосвідомості молоді з глибокими порушеннями зору / Є. А. Клопота. - Запоріжжя : Південноукр. вироб. компанія, 2018. - 174 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 153-174.
Б-97990
Клопота, Є. А.

В монографії аналізуються теоретико-методологічні та практико-методичні аспекти процесу формування самосвідомості та його продукту "Я-образу" особистості з глибоким порушенням зору. Наводяться результати теоретико-експериментальних досліджень психологічних особливостей самосвідомості та "Я-образу". незрячих та слабкозорих людей.

Зміст:
Розділ 1. Самосвідомість, її структура і особливості формування при наявності та відсутності зору. - С. 10
1.1. Проблема самосвідомості у вітчизняній і зарубіжній літературі. - С. 10
1.2. Структура самосвідомості та захисно адаптивні функції «Яобразу». - С. 16
1.3. Чинники формування «Я-образу» особистості. - С. 25
1.4. Роль зору у формуванні «Я-образу» особистості. - С. 34
1.4.1. Особливості сприйняття образу світу людьми з порушеннями зору. - С. 34
1.4.2. Особливості «Я-образу» людей з порушеннями зору. - С. 39
Розділ 2. Емпіричне дослідження чинників формування «Я-образу» людей із різним рівнем зору. - С. 49
2.1. Діагностичний інструментарій і характеристика вибірок. - С. 49
2.2. Цінності як чинник формування «Я-образу» зрячих, незрячих і слабозорих людей. - С. 52
2.3. Особливості та взаємозв'язок самоставлення, життєвих цілей, рівня суб’єктивного контролю та адаптації людей з порушеннями зору. - С. 61
2.3.1. Глобальний рівень самоставлення. - С. 62
2.3.2. Самоставлення, диференційоване за самоповагою, аутосимпатією, очікуванням позитивного ставлення від інших та самоінтересом. - С. 64
2.3.3. Рівень конкретних дій (готовності до них) відносно свого «Я». - С. 67
2.4. Особливості сприйняття образу світу і самосприйняття особистості в залежності від рівня зору. - С. 78
2.5. Психосемантичний аналіз уявлень зрячих і незрячих людей про сліпоту й особистість незрячої людини. - С. 82
Розділ 3. Соціально-психологічний тренінг для осіб з порушеннями зору. - С. 93
3.1. Теоретичні принципи й особливості соціально-психологічного тренінгу для людей з порушеннями зору. - С. 93
3.2. Програма і зміст соціально-психологічного тренінгу для осіб з порушеннями зору. - С. 100
3.3. Динаміка змін «Я-образу» учасників тренінгової групи. - С. 139
3.3.1. Визначення рівня центрації на собі. - С. 140
3.3.2. Моніторинг рівня самопрезентації в ході тренінговоі роботи. - С. 141
3.3.3. Самооцінка і рівень домагань учасників тренінгової групи на початковому і завершальному етапах. - С. 143
3.3.4. Самооцінка результатів групової роботи її учасниками. - С. 147