Радіоекологія

Радіоекологія : підручник для студентів спеціальності - 101 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання вищих навчальних закладів / Ю. Г. Масікевич [та ін.] ; Харк. політехн. ін-т МОН України. - Чернівці : Місто, 2018. - 449 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
Б-98052

У підручнику викладено основи радіоекології, основні принципи вимірювання вмісту радіонуклідів в об'єктах навколишнього середовища. Розглянута міграція радіонуклідів у водних екосистемах, грунті, атмосфері, рослинних і тваринних організмах. Наведені основні методи розрахунків доз від зовнішнього і внутрішнього опромінення.

Зміст:
Масікевич, Ю. Г. 1. Радіоекологія як наука: історія та сучасні проблеми / Ю. Г. Масікевич, В. П. Шапорєв. - С. 4
1.1. Визначення науки, об'єкти та предмет її дослідження. - С. 5
1.2. Історія розвитку радіоекології. - С. 6
1.3. Розвиток радіоекології в Україні. - С. 8
1.4. Проблеми та сучасні завдання радіоекології. - С. 11
Омельченко, Н. М. 2. Основні закономірності радіоактивних перетворень, властивості іонізуючого випромінювання / Н. М. Омельченко, В. Б. Байрачний. - С. 15
2.1. Будова атома. Поняття радіоактивності. Одиниці радіоактивності. - С. 15
2.2. Типи ядерних перетворень. Взаємодія ІВ з речовинами. Види ІВ та їх характеристика. - С. 17
2.3. Поглинена й експозиційна дози випромінювання. - С. 22
2.4. Відносна біологічна ефективність іонізуючого випромінювання. - С. 23
2.5. Потужність дози і одиниці її вимірювання. - С. 24
2.6. Закон радіоактивного розпаду. - С. 25
Моїсєєв, В. Ф. Розділ 3. Джерела іонізуючих випромінювань і забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами / В. Ф. Моїсєєв. - С. 27
3.1. Класифікація джерел іонізуючого випромінювання. Природний радіаційний фон. - С. 27
3.2. Природні джерела іонізуючого випромінювання. - С. 27
3.3. Штучні джерела іонізуючих випромінювань і їх характеристика. - С. 38
Бабенко, В. М. 4. Радіаційна ситуація в Україні / В. М. Бабенко. - С. 48
4.1. Джерела природної і техногенної радіації. - С. 48
4.2. Радіоактивне забруднення довкілля. - С. 48
4.3. Радіоактивне забруднення водних екосистем. - С. 51
4.4. Стан радіоактивного забруднення зони відчуження. - С. 52
4.5. Чорнобильська катастрофа та її екологічні наслідки. - С. 55
Байрачний, В. Б. 5. Характеристика ядерних випромінювань. Вимірювання активності і розрахунок доз опромінення / В. Б. Байрачний. - С. 65
5.1. Спектри ядерних випромінювань. - С. 65
5.2. Загальна характеристика детекторів ядерних випромінювань. - С. 70
5.3. Види детекторів ядерного випромінювання. - С. 73
5.4. Класифікація спектрометрів ядерного випромінювання. - С. 76
5.5. Методи визначення бета-активності об'єктів радіометричного контролю. - С. 78
5.6. Апаратура для дозиметрії і радіометрії. - С. 80
5.7. Методи вимірювання і розрахунку доз зовнішнього опромінення. - С. 92
5.8. Методи оцінок і розрахунку доз внутрішнього опромінення. - С. 100
5.9. Дози опромінення персоналу та населення після аварії на ЧАЕС. - С. 117
5.10. Дози медичного опромінення. - С. 122
5.11. Дози опромінення від підприємств ЯПЦ, ТЕС та сховищ РАВ. - С. 125
5.12. Оцінка і прогнозування дозових навантажень на тварин і рослини. - С. 127
5.13. Формування і сучасні рівні опромінення населення в Україні та світі. - С. 129
5.14. Рівні допустимого опромінення. Поняття ризику. - С. 131
Шапорєв, В. П. 6. Особливості радіоактивного забруднення та міграції радіонуклідів / В. П. Шапорєв. - С. 140
6.1. Загальні закономірності міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі. - С. 140
6.2. Розповсюдження радіонуклідів в атмосфері. - С. 146
6.3. Розповсюдження радіонуклідів у водних екосистемах. Накопичення радіонуклідів гідробіонтами. - С. 148
6.4. Поведінка радіоактивних речовин в підземних водах. - С. 154
6.5. Міграція радіоактивних речовин у грунті. - С. 156
6.6. Особливості міграції радіонуклідів в лісових біоценозах. - С. 163
6.7. Радіоактивне забруднення рослин і тварин. - С. 165
6.8. Надходження радіонуклідів до організму людини. - С. 174
Бабенко, В. М. 7. Міграція радіонуклідів у водних екосистемах / В. М. Бабенко, І. В. Пітак. - С. 180
7.1. Джерела і шляхи надходження радіонуклідів природного і техногенного походження до водойми. - С. 180
7.2. Розподіл радіонуклідів у морській екосистемі. - С. 183
7.3. Поведінка радіонуклідів у прісноводних екосистемах. - С. 185
7.4. Дозові навантаження на водні організми та ефекти радіаційного впливу. - С. 196
7.5. Радіоекологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС для водних екосистем. - С. 199
Пітак, І. В. 8. Міграція радіонуклідів в агроценозах / І. В. Пітак. - С. 208
8.1. Надходження радіонуклідів у сільськогосподарські рослини. - С. 208
8.2. Радіоекологія зрошуваного землеробства. - С. 212
8.3. Радіоекологія сільськогосподарських тварин. - С. 214
Масікевич, Ю. Г. 9. Вплив іонізуючих випромінювань на лісові екосистеми / Ю. Г. Масікевич, В. Ф. Моїсєєв. - С. 220
9.1. Ландшафтні та фітоценотичні особливості радіоактивного забруднення екосистем. - С. 221
9.2. Джерела опромінення лісу. - С. 225
9.3. Розподіл джерел випромінювання в лісі при радіоактивних випаданнях. - С. 226
9.4. Дози опромінення організмів, що живуть у різних ярусах лісу, при радіоактивних випаданнях. - С. 228
9.5. Роль екологічних факторів в опроміненні організмів у природних умовах. - С. 230
9.6. Вплив γ-випромінювання на лісовий біогеоценоз. Хронічне опромінення лісу. - С. 230
9.7. Вплив радіоактивного забруднення на рослини під пологом лісу. - С. 233
9.8. Вплив опромінення на фауну в лісовій екосистемі. - С. 234
9.9. Вплив іонізуючих випромінювань на тваринний світ відкритих ландшафтів. - С. 237
Омельченко, Н. М. 10. Радіоекологія населених пунктів / Н. М. Омельченко, Н. Я. Хлистун. - С. 243
10.1. Закономірності осадження радіонуклідів з атмосфери на поверхню території населених пунктів. - С. 243
10.2. Інші шляхи надходження радіонуклідів в екосистему населених пунктів. - С. 245
10.3. Радіоекологія урбанізованих територій. - С. 247
Масікевич, А. Ю. 11. Радіоємність екосистем / А. Ю. Масікевич. - С. 253
11.1. Радіоємність атроекосистем. - С. 254
11.2. Радіоємність лісової екосистеми. - С. 256
11.3. Радіоємність прісноводних екосистем. - С. 257
11.4. Радіоємність морської екосистеми. - С. 267
11.5. Радіоємність міської екосистеми. - С. 268
Масікевич, Ю. Г. 12. Біологічна дія іонізуючого випромінювання / Ю. Г. Масікевич, Н. Я. Хлистун. - С. 275
12.1. Пряма і опосередкована дія іонізуючого випромінювання. - С. 275
12.2. Теоретичні уявлення про механізм біологічної дії іонізуючого випромінювання. - С. 277
12.3. Особливості біологічної дії радіоактивних речовин. - С. 283
12.4. Віддалені наслідки біологічної дії радіоактивних речовин. - С. 295
12.5. Дія малих доз іонізуючого випромінювання. - С. 297
12.6. Генетичні ефекти опромінення в малих дозах. - С. 301
Масікевич, Ю. Г. 13. Протипроменевий захист організму / Ю. Г. Масікевич, Н. М. Омельченко. - С. 304
13.1. Фізичний захист. - С. 304
13.2. Хімічний та біологічний захист. - С. 305
13.3. Механізми біологічного протипроменевого захисту. - С. 306
13.4. Основні класи хімічних сполук радіозахисного впливу. - С. 311
13.5. Препарати рослинного походження, які володіють радіозахисним впливом. - С. 312
Черкашина, М. К. 14. Нормування в області радіаційної безпеки / М. К. Черкашина, Р. А. Гольонко. - С. 319
14.1. Концепції, принципи і критерії екологічного нормування іонізуючого випромінювання. - С. 319
14.2. Нормативна база України з ядерної та радіаційної безпеки. - С. 321
14.3. Принципи та норми радіаційної безпеки. Сучасні норми радіаційної безпеки в Україні. - С. 324
14.4. Медико-біологічні аспекти і гігієнічне нормування радіаційного фактору. - С. 327
14.5. Удосконалення нормування техногенної радіації. - С. 331
Манойло, Є. В. 15. Радіоекологічний моніторинг / Є. В. Манойло. - С. 334
15.1. Основні положення радіоекологічного моніторингу. - С. 334
15.2. Напрями радіоекологічного моніторингу. - С. 337
15.3. Методи радіаційного контролю. - С. 340
15.4. Радіоекологічне картографування і прогнозування. - С. 342
Масікевич, А. Ю. 16. Об'єкти ядерно-паливного циклу / А. Ю. Масікевич, Н. М. Омельченко, Н. Я. Хлистун. - С. 345
16.1. Загальна характеристика об'єктів ядерно-паливного циклу. - С. 345
16.2. Радіоактивні відходи, їх класифікація. - С. 360
16.3. Поводження з радіоактивними відходами та їх утилізація. - С. 365
16.4. Радіаційна ситуація в м. Чернівці та Чернівецькій області. - С. 380
Черкашина, М. К. 17. Правове забезпечення ядерної та радіоекологічної безпеки / М. К. Черкашина, Р. А. Гольонко. - С. 392
17.1. Загальна характеристика правових засад забезпечення ядерної та радіоекологічної безпеки: поняття та особливості. - С. 392
17.2. Правові заходи забезпечення радіаційної безпеки: поняття та класифікація. - С. 395
17.3. Особливості державного регулювання безпеки використання ядерної енергії. - С. 401
17.4. Права громадян та їх об’єднань у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. - С. 404
17.5. Радіоактивні відходи: особливості режиму поводження з ними. - С. 407