Світ життєвих криз людини як дитини своєї сім’ї, свого роду та народу

Гридковець Л. М. Світ життєвих криз людини як дитини своєї сім'ї, свого роду та народу / Л. М. Гридковець. - 2-ге вид., допов. та переробл. - Київ : КІМ, 2019. - 522 с.
159.9
Гридковець Л. М.
КІМ
2019
522

У монографії представлений аналіз особистісних криз, які доводиться долати людині протягом усього життя. Проаналізовано роль сім'ї, родини, роду, народу у формуванні в особистості механізму профілактики, генерування та подолання кризових подій, явищ і переживань на різних етапах життєтворення. Наведені результати багаторічних емпіричних і герменевтичних досліджень впливу соціальних моделей відреагування, що практикувалися в сім'ї, родині, родові на розвиток і подолання криз нащадками. Досліджено вплив родинного фактора на життєтворення особистості як в умовах мирного життя, так і в ситуації війни. Презентовані програми з доведеною ефективністю щодо подолання наслідків переживання кризових явищ і травмуючих ситуацій особистістю в різних життєвих обставинах.
Зміст:
Вступ. - С. 11
Розділ 1. Життєві кризи розвитку та становлення особистості. - С. 14
1.1. Базові кризи психологічного розвитку особистості в онтогенезі. - С. 15
1.1.1. Психологічний контент кризи пренатального та перинатального періодів розвитку дитини. - С. 16
1.1.2. Психосексуальний розвиток особистості в кризовому вимірі. - С. 24
1.1.3. Етапи психо-соціалізації особистості через призму кризового компоненту. - С. 33
1.2. Кризові етапи дорослої особистості в процесі її духовно-психологічно-соціального розвитку. - С. 62
1.2.1. Психо-соціальні кризи дорослої особистості в структурі її життєдіяльності. - С. 62
1.2.2. Духовно-психологічні кризи дорослості. - С. 73
1.3. Психотравмівний досвід у структурі генерування особистісних криз. - С. 92
1.3.1. Історичні травми як трансгенераційні механізми особистісних криз. - С. 92
1.3.2. Війна як політравма і досвід проживання життєвої кризи особистості. - С. 96
1.3.3. Природні, техногенні катастрофи та соціальні катаклізми як генератор особистісних криз. - С. 112
1.3.4. Кризи життєвих втрат. - С. 121
1.3.5. Травма пережитого насильства. - С. 134
1.3.6. Узалежнення як кризова деформація особистості. - С. 157
1.4. Психолого-педагогічні принципи конструктивного походження особистісних криз. - С. 180
1.4.1. Батьківські стосунки як простір формування особистісної здатності до подолання криз. - С. 180
1.4.2. Образ майбутнього в процесі переживання дійсності "тут і тепер" як позитивна стратегія життєдіяльності. - С. 181
Висновки до розділу 1. - С. 184
Розділ 2. Родинна детермінація життєвого шляху. - С. 186
2.1. Сімейно-родинний фактор особистісних криз людини. - С. 187
2.1.1. Вплив сімейних виховних стратегій на характер подолання особистісних криз. - С. 187
2.1.2. Родинна система в генеруванні кризових станів особистості. - С. 206
2.1.3. Вплив сімейно-родинних цінностей та норм на здатність особистості долати кризові ситуації. - С. 222
2.2. Вплив родової пам'яті особистості на вибір її життєвих сценаріїв щодо продукування та подолання особистісних криз. - С. 247
2.2.1. Дослідження родового несвідомого в працях сучасних науковців та практиків. - С. 247
2.2.2. Вплив родових сценаріїв (трансгенераційних передач) на розвиток кризових етапів життєдіяльності особистості. - С. 254
2.2.3. Історичний досвід як основа колективного та родового несвідомого в структурі сценарних патернів особистості. - С. 260
Висновки до розділу 2. - С. 264
Розділ 3. Емпіричне дослідження родинного фактору особистісних криз. - С. 266
3.1. Теоретичні положення емпіричного дослідження. - С. 266
3.1.1. Базові напрямки проведення дослідження впливу родинного фактору на подолання особистісних криз. - С. 266
3.1.2. Методологічні засади та методика емпіричного дослідження родинної детермінації особистісних криз. - С. 268
3.2. Результати емпіричного дослідження родинної детермінації життєдіяльності особистості. - С. 272
3.2.1. Вплив сімейно-родинних сценаріїв та структури сімейної взаємодії на розвиток особистості. - С. 272
3.2.2. Сімейно-родова пам'ять у структурі поведінкових патернів особистості. - С. 315
3.2.3. Вплив сприймання батьківської родини особистістю на її здатність до подолання криз. - С. 331
3.3. Ретравматизація особистості з порушеннями родинної детермінації в умовах травмівних ситуацій. - С. 336
3.3.1. Досвід ретравматизації в умовах особистісних криз. - С. 336
3.3.2. Активізація історично-родової та ранньо-особистісної травми в особи в умовах суспільних криз. - С. 343
Висновки до розділу 3. - С. 348
Розділ 4. Психолого-педагогічні чинники родинної детермінації профілактики та подолання особистісних криз. - С. 351
4.1. Патернові моделі поведінки особистості. - С. 351
4.1.1. Структура формування соціальних моделей поведінки особистості. - С. 351
4.1.2. Основні принципи психологічної корекції сімейно-родинних образів у системах внутрішньо-суб'єктної та суб'єкт-суб'єктної взаємодії. - С. 360
4.2. Психолого-педагогічні програми профілактики та подолання кризових переживань засобами родинної детермінації. - С. 373
4.2.1. Програми розвитку особистісної здатності до подолання криз у системі "чоловік-жінка". - С. 373
4.2.2. Програми психолого-педагогічної допомоги родині з дітьми з особливими потребами. - С. 388
4.2.3. Програми подолання кризових явищ в сімейній системі. - С. 398
4.3. Психолого-педагогічні рекомендації для батьків. - С. 418
4.3.1. Рефлексія батьківства. - С. 418
4.3.2. Любов зорієнтована на дитину. - С. 418
Висновки до розділу 4. - С. 421
Загальні висновки. - С. 423
Додаток А. Зміст навчальної програми для учнів 5-6 класів загального циклу "Шлях до зрілості людини". - С. 491
Додаток Б. Тренінгова програма з подолання залежності від алкоголю "Життя цікаве". - С. 509