Внутрішні хвороби

Внутрішні хвороби : нац. підруч. для лікарів-інтернів, студентів старших курсів мед. ун-тів, резидентів, слухачів закл. післядиплом. освіти, що готують фахівців у галузі "Охорона здоров'я" зі спец. "Внутрішні хвороби" : у 2 ч. / за ред. Л. В. Глушка. - Київ : Медицина, 2019. - Ч. 1 : Розділи 1-8. - 679 с.
В-9978
Медицина
2019
679

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію й етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику, профілактику та лікування з урахуванням чинних стандартів та американських, європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги. Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування, особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на запобіганні побічній дії лікарських препаратів і немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики та трансплантології, медичної генетики й інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються в практичній діяльності лікарів-терапевтів широкого профілю. Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки та контролю засвоєння знань.
Зміст:
Позур, Н. З. Розділ 1. Організація терапевтичної допомоги населенню / Н. З. Позур, Х. С. Симчич. - С. 10
1.1. Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я. - С. 10
1.2. 3агальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікувально-поліклінічних закладів. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога. - С. 12
1.3. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота. - С. 16
1.4. Профілактичні та реабілітаційні державні програми. - С. 19
1.5. Наступність у роботі підрозділів терапевтичної служби. Денні та домашні стаціонари як раціональні форми надання терапевтичної допомоги населенню. - С. 20
1.6. Динамічне спостереження за станом здоров’я. Реабілітація хворих терапевтичного профілю. - С. 21
1.7. Принципи медико-соціальної експертизи. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності. - С. 24
1.8. Стандарти діагностики та лікування. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині. - С. 28
Островський, М. М. Розділ 2. Хвороби органів дихання та професійні хвороби / М. М. Островський, В. Т. Рудник. - С. 34
2.1. Методи обстеження хворих із патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження. - С. 34
2.2. Гострі респіраторні захворювання. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. - С. 37
2.3. Хронічне обструктивне захворювання легень. - С. 42
2.4. Пневмонії. - С. 55
2.5. Рак легень. - С. 63
2.6. Хвороби плеври. Плеврит. Пневмоторакс. Показання до плевральної пункції та дренування плевральної порожнини. - С. 66
2.7. Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври. - С. 69
2.8. Iнтерстиційні захворювання легень. Iдіопатичний легеневий фіброз. - С. 76
2.9. Саркоїдоз органів дихання. - С. 79
2.10. Паразитарні та грибкові захворювання легень. - С. 82
2.11. Синдром апное уві сні. - С. 84
2.12. Дихальна недостатність. - С. 88
2.13. Тромбоемболія легеневої артерії. Легеневе серце. - С. 91
2.14. Легенева кровотеча. - С. 94
2.15. Гостра дихальна недостатність (у тому числі гострий стеноз, ларинготрахеїт тощо). - С. 96
2.16. Спонтанний пневмоторакс. - С. 99
2.17. Муковісцидоз. - С. 101
2.18. Iмунотропний вплив вірусів і бактерій. Опортуністичні інфекції. Вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему. Методи імунопрофілактики. Методи раціональної антибіотикотерапії. - С. 105
2.19. Особливості перебігу та лікування захворювань органів дихання у вагітних, осіб похилого і старечого віку. - С. 109
2.20. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, які застосовують для лікування захворювань органів дихання. - С. 112
2.21. Нетрадиційні методи лікування захворювань дихальної системи. - С. 116
2.22. Професійні легеневі хвороби. Пневмоконіози. Пилові бронхіти. Екзогенні альвеоліти. Діагностика. Експертиза працездатності. - С. 117
2.23. Вібраційна хвороба. Хвороби, зумовлені переохолодженням. - С. 122
Тестові завдання. - С. 125
Чопей, І. В. Розділ 3. Хвороби серцево-судинної системи / І. В. Чопей, С. В. Федоров. - С. 130
3.1. Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних та інструментальних методів дослідження в діагностиці захворювань. - С. 130
3.2. Основи електрокардіографії: методика, провідні електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх значення. - С. 134
3.3. Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. - С. 156
3.4. Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи. - С. 163
3.5. Клінічна фармакологія антигіпертензивних засобів. - С. 169
3.6. Атеросклероз. - С. 177
3.7. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, які застосовують для лікування атеросклерозу. - С. 182
3.8. Iшемічна хвороба серця. Стенокардія. - С. 188
3.9. Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Iнфаркт міокарда. Iнтервенційна терапія. - С. 192
3.10. Iнтенсивна терапія та реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу і дихання. Раптова серцева смерть, її причини і діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація. - С. 200
3.11. Основні групи та клінічна фармакологія засобів, які використовують для лікування ішемічної хвороби серця. - С. 205
3.12. Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань. - С. 211
3.13. Порушення діяльності серцево-судинної системи в перименопаузальний період. - С. 214
3.14. Захворювання серцево-судинної системи у вагітних. Тактика лікаря. Методи профілактики. - С. 215
3.15. Соматоформна вегетативна дисфункція. - С. 225
3.16. Хвороби міокарда. Міокардит. Міокардіофіброз. - С. 229
3.17. Кардіоміопатії. - С. 232
3.18. Iнфекційний ендокардит. - С. 238
3.19. Захворювання перикарда. - С. 243
3.20. Вроджені вади серця. Прогноз. Диспансеризація. - С. 249
3.21. Фібриляція і тріпотіння передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія. - С. 259
3.22. Шлуночкова екстрасистолія, пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фатальні порушення ритму та провідності. - С. 269
3.23. Блокади серця. - С. 274
3.24. Лікування окремих форм порушення ритму і провідності. Клінічна фармакологія антиаритмічних, антитромботичних препаратів та антикоагулянтів. - С. 279
3.25. Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYНА). - С. 290
3.26. Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень. - С. 294
3.27. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Кардіогенний шок. - С. 297
3.28. Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у дітей і підлітків, хворих похилого та старечого віку. - С. 302
Тестові завдання. - С. 307
Ситуаційні задачі. - С. 312
Глушко, Л. В. Розділ 4. Ревматичні хвороби / Л. В. Глушко, Н. З. Позур. - С. 321
4.1. Методи обстеження хворих із ревматичними захворюваннями. Лабораторна (біохімічна, імунологічна) діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, ехокардіографія. - С. 321
4.2. Гостра ревматична гарячка. - С. 329
4.3. Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті вади серця. - С. 332
4.4. Ревматоїдний артрит. - С. 342
4.5. Спондилоартрити. Анкілозний спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера. - С. 354
4.6. Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз. - С. 363
4.7. Остеоартроз. - С. 368
4.8. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти. Вузликовий поліартеріїт. - С. 373
4.9. Системна склеродермія. Дерматоміозит і поліоміозит. Паранеопластичні артропатії. - С. 381
4.10. Гострий біль (головний біль, біль у шиї, спині, м’яких тканинах). - С. 398
4.11. Клінічна фармакологія імуномодулювальних та протизапальних препаратів, хондромодуляторів. - С. 399
4.12. Особливості перебігу ревматичних захворювань в осіб похилого і старечого віку. - С. 408
Тестові завдання. - С. 409
Маковецька, Т. І. Розділ 5. Хвороби органів травлення / Т. І. Маковецька. - С. 417
5.1. Методи обстеження хворих із патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних (рентгенологічних, сонографічних) методів дослідження. Iнтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу травного тракту і гелікобактеріозу. - С. 417
5.2. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії. - С. 420
5.3. Функціональна шлункова диспепсія. Гастрит. Дуоденіт. - С. 422
5.4. Виразкова хвороба (пептична виразка). Хвороби оперованого шлунка. - С. 427
5.5. Рак стравоходу. Рак шлунка. Діагностика передракових станів у гастроентерології. - С. 432
5.6. Хронічний некалькульозний холецистит. Жовчнокам’яна хвороба. - С. 435
5.7. Синдром холестазу. Диференціальна діагностика жовтяниць. - С. 438
5.8. Хвороби печінки. Хронічний гепатит. Алкогольна хвороба печінки. - С. 441
5.9. Цироз печінки. Портальна гіпертензія. Асцит. - С. 445
5.10. Печінкова енцефалопатія. - С. 450
5.11. Хронічний панкреатит. - С. 451
5.12. Целіакія. Синдром надмірного бактеріального росту. - С. 459
5.13. Функціональна кишкова диспепсія. Синдром подразненої кишки. - С. 464
5.14. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона. - С. 466
5.15. Злоякісні пухлини гепатобіліарної зони. Рак підшлункової залози. Колоректальний рак. - С. 470
5.16. Iнтенсивна терапія при захворюваннях органів травлення. Внутрішні кровотечі в гастроентерології. - С. 473
5.17. Синдром гострого живота. Наявність крові у випорожненнях. - С. 476
5.18. Особливості клінічної картини та лікування захворювань органів травлення у підлітків, осіб похилого і старечого віку. - С. 482
5.19. Клінічна фармакологія препаратів, які застосовують при захворюваннях органів травлення. - С. 485
Тестові завдання. - С. 488
Глушко, Л. В. Розділ 6. Хвороби нирок / Л. В. Глушко, Н. З. Позур. - С. 495
6.1. Методи обстеження при патології нирок. - С. 495
6.2. Хронічна хвороба нирок. - С. 500
6.3. Гломерулонефрит: гострий, швидкопрогресуючий, хронічний. - С. 507
6.4. Нефротичний синдром. - С. 512
6.5. Iнфекції сечової системи. Пієлонефрит. Сечокам’яна хвороба. - С. 513
6.6. Нефропатія вагітних. - С. 519
6.7. Гостре ураження нирок. Хронічна ниркова недостатність. Iнтенсивна терапія при захворюваннях нирок. - С. 521
6.8. Гостра затримка сечі. - С. 528
6.9. Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у підлітків, осіб похилого і старечого віку. - С. 529
Тестові завдання. - С. 530
Чаплинська, Н. В. Розділ 7. Клінічна алергологія / Н. В. Чаплинська. - С. 533
7.1. Принципи діагностики алергійних захворювань: алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні проби, лабораторні та інструментальні методи дослідження. - С. 533
7.2. Провісники гострих алергійних реакцій. Алергійний риніт. Атопічний дерматит. Поліноз. Кропив’янка. Харчова алергія. - С. 537
7.3. Гостра токсико-алергійна реакція. Медикаментозна алергія. Ангіоневротичний набряк. Анафілактичний шок. - С. 558
7.4. Бронхіальна астма. Сучасні підходи до лікування та діагностики. - С. 576
7.5. Основні принципи лікування алергійних хвороб. Специфічна гіпосенсибілізація. Iнтенсивна терапія і реанімація при алергійних захворюваннях. Профілактика алергійних хвороб. - С. 593
Тестові завдання. - С. 596
Скрипник, I. М. Розділ 8. Хвороби органів кровотворення / I. М. Скрипник, Г. С. Маслова. - С. 601
8.1. Клініко-лабораторні методи дослідження. Нормативні значення показників периферичної крові. Оцінювання загального аналізу крові, мієлограми. - С. 601
8.2. Анемії. - С. 608
8.3. Гемобластози. - С. 619
8.4. Геморагічні захворювання і синдроми. - С. 653
8.5. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. - С. 665
8.6. Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенія. Агранулоцитоз. - С. 668
8.7. Кровотечі та крововтрата. Показання, правила і техніка переливання компонентів крові та кровозамінників. - С. 674
Тестові завдання. - С. 678