Безпека життєдіяльності городян

З розвитком суспільства з’являються додаткові небезпеки, причиною яких стала сама людина. Науково-технічний прогрес, загалом збільшуючи безпеку життєдіяльності людини, підвищуючи комфортність життя, спричинив появу низки нових проблем. Тому питання захисту людей, забезпечення життєдіяльності суспільства є невід’ємною складовою стратегічного напряму розвитку людства.

Андрєєв В. І. Соціально-екологічні аспекти розуміння безпеки життєдіяльності городян / В.І. Андрєєв, Л. В. Калашнікова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 69/70. – С. 95–103.
Апанасенко Г. Л. Вчення про індивідуальне здоров’я: деякі підсумки / Г.Л. Апанасенко // Львів. мед. часопис. – 2013. – Т. 19, № 1. – С. 56–60.
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. / за ред. О. П. Яворовського. – Київ : Медицина, 2015. – 287с. (Шифр ННМБУ: Б-95650)
Горбулін В. П. Національна безпека України: фокус пріоритетів в умовах пандемії / В.П. Горбулін, Ю. Г. Даник // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2020. – № 5. – С. 3–18.
Горденко С. І. Історія виникнення та еволюційний шлях безпеки життєдіяльності / С.І. Горденко // Переяславський літопис : зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, – Вип. 13. – С. 225–230.
Горденко С. І. Основні принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності людей / С.І. Горденко // Молодий вчений. – 2016. – № 9.1. – С. 54–58.
Завадська М. М. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини в умовах екстремальних ситуацій / М. М. Завадська, Є.В. Осипенко // Молодий вчений. – 2016. – № 11.1. – С. 33–36.
Ігнатенко С. А. Культура безпеки життєдіяльності в системі формування здорового способу життя / С. А. Ігнатенко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. – 2016. – Вип. 136. – С. 93–95.
Калашнікова Л. В. Соціальні страхи та тривожність як суб’єктивні індикатори безпеки життєдіяльності: аналіз емпіричних даних / Л. В. Калашнікова // Вісн. Львів. університету. Серія соціологічна. – 2019. – Вип. 13. – С. 60–71.
Кірова М. О. Окремі аспекти особливостей поняття та сутності екологічної безпеки життєдіяльності міського населення / М. О. Кірова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2017. – № 2. – С. 100–109.
Кондрацька Г. Д. Здоров’язбережувальна складова у формуванні безпеки життєдіяльності / Г.Д. Кондрацька // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2017. – № 2. – С. 32–36.
Курчій Б. О. Енциклопедія безпеки життєдіяльності / Б. О. Курчій. – Ірпінь, 2014. – 158с. (Шифр ННМБУ: Г-1149)
Михайлюк С.М. Вплив на безпеку життєдіяльності людини техногенних надзвичайних ситуацій / С. М. Михайлюк // Комп’ютер. технології друкарства. – 2019. – № 1. – С. 116–124.
Пилипенко С. Статеве виховання – пріоритетний напрямок безпеки життєдіяльності / С.Пилипенко // Молодь і ринок. – 2010. – № 11. – С. 132–135.
Проблеми охорони праці, безпеки життєдіяльності та стану здоров’я медичних і фармацевтичних працівників / І. В. Кочін, О. М. Акулова, П. І. Сидоренко [та ін.] // Запорож. мед. журнал. – – № 5. – С. 120–124.
Рогуля А. О. Реалізація державної політики у сфері безпеки життєдіяльності на рівні територіальних громад / А. О. Рогуля // Держ. упр. та місц. самоврядування. – 2018. – Вип. 3. – С. 157–163.
Сердюк А. М. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України / А. М. Сердюк, В. П. Стусь, В. І. Ляшенко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 486 с. (Шифр ННМБУ: В-8251)
Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму / А. С. Бєліков, В. А. Шаломов, С. Ю. Рагімов, Л. А. Чередниченко // Вісн. Придніпров. держ. акад. будівництва та архітектури. – 2018. – № 1. – С. 35–41.
Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закладів / В.С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Медицина, 2013. – 519 с. (Шифр ННМБУ: В-8888)
Чичерин Л. П. Безопасность жизнедеятельности подрастающего поколения как социальная проблема / Л. П. Чичерин, М. В. Никитин // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – №1. – С. 276–277.
Шушпанов Д. Г. Особиста відповідальність населення за стан власного здоров’я: соціально-економічні та демографічні особливості / Д. Г. Шушпанов, Н.В. Шушпанова // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 3. – С. 298–301.

Публікації на цю тему

З розвитком суспільства з’являються додаткові небезпеки, причиною яких стала сама людина. Науково-технічний прогрес, загалом збільшуючи безпеку життєдіяльності людини, підвищуючи комфортність життя, спричинив появу низки нових проблем. Тому питання захисту людей, забезпечення життєдіяльності суспільства є невід’ємною складовою стратегічного напряму розвитку людства. Андрєєв В. І. Соціально-екологічні аспекти розуміння безпеки життєдіяльності городян / В.І. Андрєєв, Л. В. Калашнікова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 69/70. – С. 95–103. Апанасенко Г. Л. Вчення про індивідуальне здоров’я: деякі підсумки / Г.Л. Апанасенко // Львів. мед. часопис. – 2013. – Т. 19, № 1. – С. 56–60. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. / за ред. О. П. Яворовського. – Київ : Медицина, 2015. – 287с. (Шифр ННМБУ: Б-95650) Горбулін В. П. Національна безпека України: фокус пріоритетів в умовах пандемії / В.П. Горбулін, Ю. Г. Даник // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2020. – № 5. – С. 3–18. Горденко С. І. Історія виникнення та еволюційний шлях безпеки життєдіяльності / С.І. Горденко // Переяславський літопис : зб. наук. статей. – Переяслав-Хмельницький, – Вип. 13. – С. 225–230. Горденко С. І. Основні принципи та методи забезпечення безпеки життєдіяльності людей / С.І. Горденко // Молодий вчений. – 2016. – № 9.1. – С. 54–58. Завадська М. М. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини в умовах екстремальних ситуацій / М. М. Завадська, Є.В. Осипенко // Молодий вчений. – 2016. – № 11.1. – С. 33–36. Ігнатенко С. А. Культура безпеки життєдіяльності в системі формування здорового способу життя / С. А. Ігнатенко // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. Фіз. виховання та спорт. – 2016. – Вип. 136. – С. 93–95. Калашнікова Л. В. Соціальні страхи та тривожність як суб’єктивні індикатори безпеки життєдіяльності: аналіз емпіричних даних / Л. В. Калашнікова // Вісн. Львів. університету. Серія соціологічна. – 2019. – Вип. 13. – С. 60–71. Кірова М. О. Окремі аспекти особливостей поняття та сутності екологічної безпеки життєдіяльності міського населення / М. О. Кірова // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2017. – № 2. – С. 100–109. Кондрацька Г. Д. Здоров’язбережувальна складова у формуванні безпеки життєдіяльності / Г.Д. Кондрацька // Здоровье, спорт, реабилитация. – 2017. – № 2. – С. 32–36. Курчій Б. О. Енциклопедія безпеки життєдіяльності / Б. О. Курчій. – Ірпінь, 2014. – 158с. (Шифр ННМБУ: Г-1149) Михайлюк С.М. Вплив на безпеку життєдіяльності людини техногенних надзвичайних ситуацій / С. М. Михайлюк // Комп’ютер. технології друкарства. – 2019. – № 1. – С. 116–124. Пилипенко С. Статеве виховання – пріоритетний напрямок безпеки життєдіяльності / С.Пилипенко // Молодь і ринок. – 2010. – № 11. – С. 132–135. Проблеми охорони праці, безпеки життєдіяльності та стану здоров’я медичних і фармацевтичних працівників / І. В. Кочін, О. М. Акулова, П. І. Сидоренко [та ін.] // Запорож. мед. журнал. – – № 5. – С. 120–124. Рогуля А. О. Реалізація державної політики у сфері безпеки життєдіяльності на рівні територіальних громад / А. О. Рогуля // Держ. упр. та місц. самоврядування. – 2018. – Вип. 3. – С. 157–163. Сердюк А. М. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України / А. М. Сердюк, В. П. Стусь, В. І. Ляшенко. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 486 с. (Шифр ННМБУ: В-8251) Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці в Україні та шляхи зниження виробничого і побутового травматизму / А. С. Бєліков, В. А. Шаломов, С. Ю. Рагімов, Л. А. Чередниченко // Вісн. Придніпров. держ. акад. будівництва та архітектури. – 2018. – № 1. – С. 35–41. Тарасюк В. С. Охорона праці в лікувально-профілактичних закладах. Безпека життєдіяльності : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.) навч. закладів / В.С. Тарасюк, Г. Б. Кучанська. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Медицина, 2013. – 519 с. (Шифр ННМБУ: В-8888) Чичерин Л. П. Безопасность жизнедеятельности подрастающего поколения как социальная проблема / Л. П. Чичерин, М. В. Никитин // Східноєвроп. журн. громад. здоров’я. – 2013. – №1. – С. 276–277. Шушпанов Д. Г. Особиста відповідальність населення за стан власного здоров’я: соціально-економічні та демографічні особливості / Д. Г. Шушпанов, Н.В. Шушпанова // Україна. Здоров’я нації. – 2017. – № 3. – С. 298–301.