КАЛЕНДАР ПАМ’ЯТНИХ І ЗНАМЕННИХ ДАТ

Сер
16
Пт
2019
Народився Юрій Соломонович Каган
Сер 16 день

95 років від дня народження токсиколога, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ та НАМНУ Юрія Соломоновича Кагана (1924-1997)

Токсиколог, доктор медичних наук (1963), професор (1968), член-кореспондент НАН України (1991) та НАМН України (1993). Закінчив Київський медичний інститут (1945), де працював у 1948-1952. У 1952-1964 – у Київському НДІ гігієни праці та професійних захворювань (нині Інститут медицини праці НАМНУ): від 1953 – завідувач лабораторії токсикології; 1964-1997 – завідувач відділу експериментальної токсикології і патології хімічної етіології Інституту екогігієни і токсикології (Київ).

Наукові дослідження були присвячені загальній токсикології, токсикології фосфорорганних сполук; проблемі селективної токсичності; взаємозв’язку структури та механізму біологічної дії сполук; ролі детоксикаційної системи печінки в метаболізмі та механізмі дії пестицидів; механізму віддаленої нейротоксичності. Розробив спосіб оцінювання комбінованої дії хімічних сполук; кількісні критерії для оцінювання кумуляції. Співавтор класифікації пестицидів.

Наукові праці: “Токсикология фосфорорганических пестицидов и гигиена труда при их применении” (1963); “Лечение острых отравлений” (1973, 1982); “Токсикология фосфорорганических пестицидов” (1977); “Физиолого-биохимический механизм действия пестицидов” (1981); “Общая токсикология пестицидов” (1981); “Principles of Pesticide Toxicology” (1985).

 

Сер
18
Нд
2019
Народився Михайло Несторович Умовіст
Сер 18 день

100 років від дня народження хірурга, доктора медичних наук, професора Михайла Несторовича Умовіста (1919-2005)

Хірург, доктор медичних наук (1970), доцент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського медичного інституту (1949-1959). Начальник управління вищих і середніх навчальних закладів МОЗ України (1953-1959). Ректор (1959-1984) і за сумісництвом – професор, завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Київського інституту удосконалення лікарів (1981).

Науковий напрям: хірургічна анатомія стравоходу, морфологія і хірургія серця та судин, лікування ран.

Сер
20
Вт
2019
Народився Платон Григорович Костюк
Сер 20 день

95 років від дня народження фізіолога, доктора біологічних наук, професора, академіка НАНУ та НАМНУ Платона Григоровича Костюка (1924-2010)

Нейрофізіолог, доктор бiологічних наук (1957), професор (1961), академік НАН України (1969), НАМН України (1994), РАН (1974). Член Нiмецької академiї природознав­цiв “Леопольдiна” (1966), АН Че­хословаччини (1990), Угорської АН (1990). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Закiнчив Київські університет (1946) i медичний iнститут (1949). Від 1946 працював у Київському університеті: від 1956 – завідувач вiддiлу загальної фізіо­логії Iнституту фiзiологiї; від 1958 – завідувач вiддiлу загальної фiзiологiї нервової системи, 1966-2010 – директор Iнституту фiзiологiї НАНУ (Київ); водночас 1982-2010 – засновник і завідувач кафедри мембранної бiофiзики Київського вiд­дiлення Московського фiзико-технічного інституту; 1992-2010 – засновник і директор Мiжнародного центру молекулярної фiзiологiї НАНУ (Київ), а також від 2000 – засновник і завідувач кафедри молекулярної і клітинної фі­зіології ЮНЕСКО при Центрі. Академік-секретар Відділення фізіології АН СРСР (1975-1988). Віце-президент НАНУ (1993-1998). Голова Українського фі­зіологічного товариства (1968-2010). Депутат (1980-1990), Голова (1985-1990) ВР УРСР.

Наукові дослідження в галузях нейрофізіології, молекулярної біо­логії та клітинної біофізики. Вивчав нейронні системи, що здій­сню­ють керування моторною актив­ні­стю організму, вісцеральними функ­ці­ями та беруть участь у передаванні соматосенсорної інформації. Обґрунтував нейронні схе­ми спі­нальних сегментарних механізмів, кор­тико-, рубро-, ретикулос­пінальної низхідних систем, пропріоспінальних міжнейронних зв’язків і низ­ки стов­бурових механізмів. Досліджував мембранні та молекулярні механізми нервових процесів; застосував мiкроелектрод­ну технiку для дослiдження струк­турно-функцiональної організацiї нервових цент­рiв та бiофiзичних i молекулярних механiзмiв збуджен­ня та гальму­вання в нервових клiти­нах; розробив методику внутрішньо-клiтинного дiа­лiзу соми нервової клiти­ни (метод Костюка), що дала змогу варію­вати склад зовнішньо- та внутрішньо-клітинного середовища ней­рона та вивчати роль компонентів зазначених середовищ у збудженні та гальмуванні нервових клітин. Зробив ва­гомий внесок у дослідження гомеостазу іонів каль­цію в нервових клі­тинах і його пору­шень при мозковій патології, ішемії, гіпоксії, епілепсії, цукровому діабеті, больових син­дромах, фенілкетонурії, хво­робі Альцгеймера.

Наукові праці: “Двухнейронная рефлекторная дуга” (1959); “Микроэлектрон­ная техника” (1960); “Физиология цен­тральной нервной системы” (1971, 1977); “Структура и функция нисходящих систем спинного мозга” (1973); “Кальций и клеточная возбудимость” (1986); “Calcium signal­lingin the nervous system” (1995); “Біофізика” (2001, 2008); “Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології” (2005); “Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції” (2010).