Фізіологія

Фізіологія : підручники для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В. Г. Шевчук [та ін.] ; за ред. В. Г. Шевчука. - Вид. 4-те. - Вінниця : Нова кн., 2018. - 447 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 434-438.
В-9798

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою (ЕCTS). Ці матеріали розроблені на підставі багаторічного педагогічного досвіду професорсько-викладацького складу кафедри фізіології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інших медичних ВНЗ України. У підручнику міститься коротка історія та віхи розвитку фізіологічної науки, сучасна інформація з основних розділів фізіології, включаючи клітинно-мембранні основи фізіології, фізіологію нервових і м'язових клітин, контури біологічної регуляції, нервову та гуморальну регуляції функцій організму, роль гормонів у регуляції фізичного, психічного та статевого розвитку, сенсорні системи, інтегративну функцію ЦНС, системи крові, кровообігу, дихання та обміну речовин, травлення та виділення. Підручником можуть користуватися лікарі-інтерни та лікарі загальної лікарської практики, а також студенти біологічних та природничих факультетів класичних університетів, що вивчають базові питання фізіології людини.

Зміст:

Передмова до першого видання. - С. 10

Передмова до другого видання. - С. 11

Перелік умовних скорочень. - С. 12

Частина 1. Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції. - С. 14

Розділ 1. Основні поняття фізіології. Історія розвитку. - С. 14

Розділ 2. Фізіологія збудливих структур. - С. 24

Розділ 3. Біологічна регуляція. - С. 50

Розділ 4. Роль центральної нервової системи у регуляції рухових функцій. - С. 70

Розділ 5. Нервова регуляція вісцеральних функцій. - С. 114

Розділ 6. Гуморальна регуляція вісцеральних функцій. Роль гормонів. - С. 128

Розділ 7. Сенсорні системи. - С. 186

Розділ 8. Вищі інтегративні функції нервової системи. - С. 226

Частина 2. Фізіологія вісцеральних систем. - С. 255

Розділ 9. Система крові. - С. 256

Розділ 10. Система кровообігу. - С. 288

Розділ 11. Система дихання. - С. 338

Розділ 12. Енергетичний обмін і терморегуляція. - С. 358

Розділ 13. Система травлення. - С. 374

Розділ 14. Система виділення. - С. 404

Додатки. - С. 423

Список літератури. - С. 434

Предметний покажчик. - С. 439

Іменний покажчик. - С. 445