Медична біологія

Сабадишин Р. О. Медична біологія : підруч. для студентів / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. - Третє вид. зі змінами та допов. - Вінниця : Нова кн., 2020. - 343 с.
В-10084
Сабадишин Р. О.
Нова книга
2020
343

У підручнику "Медична біологія" викладено загальні закономірності та рівні організації живого від молекулярного до біосферного рівнів; розглянуто питання біології організму людини, його індивідуального розвитку у взаємозв’язку з історичним; сформульовано закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкрито питання загальної екології та вчення про біосферу; визначено медико-біологічні основи паразитизму; наведено відомості про отруйні організми та лікарські рослини. Рекомендовано для здобувачів медичної освіти в процесі вивчення дисциплін “Біологія і екологія” та “Медична біологія”.
Зміст:
Розділ І. Вступ до дисципліни “Медична біологія”. - С. 8
1.1. Сучасний стан розвитку загальної та медичної біології. - С. 8
1.2. Історичний нарис розвитку загальної та медичної біології. - С. 9
1.3. Наука та методи біологічних досліджень. - С. 16
1.4. Життя як форма руху матерії. - С. 16
1.5. Форми життя. - С. 23
1.6. Неклітинні форми. - С. 25
Розділ II. Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації. Організація потоків речовин та енергії на клітинному рівні. - С. 34
2.1. Хімічна організація живого. - С. 34
2.2. Біонеорганічні сполуки. - С. 36
2.3. Біоорганічні сполуки (біомолекули). - С. 38
2.4. Біологічно активні речовини. - С. 56
2.5. Метаболізм – основа існування живих систем. - С. 59
2.6. Пластичний обмін. - С. 60
2.7. Енергетичний обмін. - С. 65
2.8. Обмін біоорганічних і біонеорганічних речовин в організмі людини. - С. 67
Розділ ІІІ. Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні. - С. 80
3.1. Предмет цитології, вивчення і зміст досліджень. - С. 80
3.2. Сучасні методи цитологічних досліджень. - С. 82
3.3. Загальна організація клітини. - С. 83
3.4. Будова та функції компонентів клітини. - С. 86
3.5. Життєвий цикл клітини. - С. 99
3.6. Поділ клітин. - С. 100
3.7. Старіння і смерть клітини. - С. 106
Розділ IV. Розмноження та запліднення на організмовому рівні. - С. 109
4.1. Розмноження, його форми. - С. 109
4.2. Статеве розмноження. - С. 110
4.3. Гамети. - С. 113
4.4. Гаметогенез. - С. 115
4.5. Запліднення. - С. 117
4.6. Близнюки. - С. 120
Розділ V. Біологія індивідуального розвитку. - С. 122
5.1. Онтогенез та філогенез. - С. 122
5.2. Ембріональний період онтогенезу. - С. 123
5.3. Вплив негативних чинників на формування плода. Вродженні вади розвитку. - С. 131
5.4. Постембріональний період онтогенезу. - С. 134
5.5. Постембріональний онтогенез людини. - С. 135
5.6. Регенерація як здатність організму до самовідновлення. - С. 141
5.7. Трансплантація. - С. 143
5.8. Пухлини. Пухлинний ріст. - С. 145
Розділ VI. Організмовий рівень організації генетичної інформації. Закони спадковості. Основи генетики людини. - С. 148
6.1. Предмет загальної генетики. Основні генетичні поняття. - С. 148
6.2. Генотип як цілісна система. Сучасний стан теорії генів. - С. 151
6.3. Вивчення і зміст генетичних досліджень. Гібридологічний метод вивчення успадкування ознак. - С. 152
6.4. Форми взаємодії алельних і неалельних генів. - С. 160
6.5. Множинна дія гена. - С. 166
6.6. Явище зчепленого успадкування. - С. 169
6.7. Генетика статі. - С. 171
6.8. Взаємодія генотипу і умов довкілля. Неспадкова, або модифікаційна мінливість. - С. 174
6.9. Спадкова, або генетична мінливість. - С. 177
6.10. Основи генетики людини. - С. 180
6.11. Методи вивчення спадковості людини. - С. 182
6.12. Спадковість і патологія. - С. 193
6.13. Геноміка і генетична медицина, їх сучасний стан і перспективи. - С. 203
Розділ VII. Популяційно-видовий рівень організації життя. Закономірності еволюції органічного світу. - С. 209
7.1. Еволюція. Погляди про матеріальність світу. - С. 209
7.2. Популяція як елементарна одиниця еволюції. - С. 216
7.3. Мікроеволюція. - С. 217
7.4. Макроеволюція. - С. 219
7.5. Виникнення і розвиток життя на Землі. - С. 221
7.6. Походження людини. - С. 223
7.7. Популяційна структура людства. - С. 230
Розділ VIІI. Біогеоценотичний та біосферний рівні організації життя. Основи екології. - С. 232
8.1. Предмет, завдання, методи вивчення екології. - С. 232
8.2. Основні екологічні поняття. - С. 232
8.3. Середовище існування. - С. 234
8.4. Екологічна система. - С. 241
8.5. Антропогенні екологічні системи. - С. 246
8.6. Біосфера. - С. 247
8.7. Екологія людини. - С. 249
8.8. Медико-біологічні аспекти популяційно-видового рівня організації людини. - С. 251
Розділ ІХ. Медико-біологічні основи паразитизму. - С. 258
9.1. Паразитизм як екологічний феномен. - С. 258
9.2. Медична паразитологія, її предмет і завдання. - С. 258
9.3. Внесок вітчизняних учених у розвиток медичної паразитології. - С. 259
9.4. Організм як середовище існування паразитів. - С. 261
9.5. Медична протозоологія. - С. 265
9.6. Медична гельмінтологія. - С. 273
9.7. Медична арахноентомологія. - С. 291
9.8. Отруйні організми. - С. 305
9.9. Лікарські рослини. - С. 309
9.10. Рідкісні та зникаючі лікарські рослини, їх збереження. - С. 311