ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

Правила користування регулюють відносини між користувачами та Бібліотекою відповідно до чинного законодавства України.

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Національною науковою медичною бібліотекою України розроблено відповідно до “Типових правил користування бібліотекою” із змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 № 319.

1.2. Національна наукова медична бібліотека України (надалі ННМБУ) є головною науково-інформаційною установою країни з питань бібліотечно-інформаційного та бібліографічного забезпечення фахівців медичної галузі, національним книгосховищем, галузевим депозитарієм, центром міжбібліотечного книгообміну, організаційним, науково-методичним і координаційним центром мережі медичних бібліотек України.

1.3. Документальний фонд ННМБУ входить до складу єдиного галузевого довідково-інформаційного фонду бібліотек системи МОЗ України, є державною власністю і знаходиться під охороною держави.

1.4. ННМБУ обслуговує установи охорони здоров’я, державні та приватні організації, медичних працівників, студентів медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитацій, спеціалістів, які в своїй професійній діяльності потребують використання інформаційних джерел з питань медицини та суміжних галузей знань.

2. Права користувачів

2.1. Право користування ННМБУ мають:

 • медичні працівники;
 • медичні установи та організації;
 • установи та організації, окремі спеціалісти, які працюють над розробкою медико-біологічних наукових проблем, проблем медичної освіти і техніки, фармацевтичного виробництва та суміжних з медициною галузей знань;
 • студенти навчальних закладів І-IV рівнів акредитацій медико-біологічного профілю;
 • окремі спеціалісти не медико-біологічного профілю, які мають клопотання з місця роботи за підписом керівника установи із зазначенням наукової теми або виробничої проблеми, які мають відношення до медичної та суміжних з медициною галузей знань.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування в ННМБУ, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

 • безоплатно користуватися інформацією про склад документальних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);
 • безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
 • одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний (далі МБА) та заочний (далі ЗА) абонементи;
 • одержувати інформацію з інших бібліотек, використовуючи сучасні телекомунікаційні мережі;
 • брати участь у читацьких конференціях, презентаціях нових видань, Днях інформації, Днях фахівців;
 • користуватися іншими видами послуг.

2.4. Користувачі мають право отримувати додаткові платні послуги, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 1271 від 12.12.2011р. “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності” і які щорічно переглядаються і затверджуються керівництвом ННМБУ.

2.5. Обслуговування користувачів здійснюється у загальному та спеціалізованих читальних залах, на абонементі.

2.6. У спеціалізованих читальних залах користування джерелами інформації здійснюється згідно з правилами користування цими залами.

2.7. Послугами домашнього абонементу мають право користуватися працюючі фахівці медико-біологічного профілю з постійною реєстрацією у м.Києві.

2.8. Користувач має право отримати не більше 5 документів для опрацювання поза бібліотекою. Термін користування вітчизняними виданнями – 30 днів, іноземними – 14 днів. Термін може бути продовжений, але не більш ніж на 14 днів. У разі гострої необхідності бібліотека має право скоротити встановлений термін.

2.9. Пошук необхідної інформації користувачі здійснюють самостійно, використовуючи довідково-пошуковий апарат (ДПА), електронний каталог (ЕК) та допомогу консультантів.

2.10. Вимоги на іноземні джерела інформації перевіряє та підписує консультант залу каталогів та картотек.

2.11. Обов’язкові примірники, довідкові видання, видання підвищеного попиту, патентна документація, рідкісні та цінні документи, а також документи, одержані бібліотекою через МБА, надаються для користування тільки в читальних залах.

2.12. Документи з фондів книгосховища видаються згідно з читацькими вимогами на бланках встановленого зразка. Одночасно користувач може замовити не більше 7-и документів у секторі видачі літератури.

2.13. Вимоги на замовлені документи виконуються впродовж 30 хвилин з основного книгосховища, з віддалених книгосховищ – на наступний день.

2.14. Замовлені документи користувачі можуть залишити на бронеполицях у відділі обслуговування на строк до 10 днів. Через 10 днів документи, які не використовувались, повертаються до книгосховища.

2.15. Підбір та видача документів у читальні та спеціалізовані зали і запис документів додому припиняється за годину до закінчення роботи бібліотеки.

2.16. При відсутності у фондах бібліотеки необхідних документів, користувачі можуть скористатися послугами МБА, медичні працівники з Київської області – ЗА.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки з метою постійного користування відвідувачі пред’являють паспорт (з реєстрацією) або інший документ, що його замінює, документи про освіту, вчений ступінь, студентський квиток, довідку з місця роботи, дві фотокартки розміром 3х4.

3.2. Під час запису відвідувачі ознайомлюються з правилами користування ННМБУ, заповнюють реєстраційну картку і одержують читацький квиток.

3.3. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку в місячний термін особисто або по телефону.

3.4. За відсутністю належних документів для запису в бібліотеку відвідувачі записуються тимчасово з правом 3-разового відвідування. Надалі зацікавленій особі слід здійснити запис до бібліотеки за встановленими Правилами.

3.5. Медичним працівникам, які перебувають у м.Києві у відрядженні, на курсах підвищення кваліфікації для запису до бібліотеки слід пред’явити паспорт, посвідчення про відрядження, квиток курсанта або інший документ про медичну кваліфікацію.

3.6. При відвідуванні бібліотеки користувачі зобов’язані мати при собі читацький квиток, який виконує функції перепустки.

3.7. У разі втрати читацького квитка дублікат його видається після стягнення штрафних внесків.

3.8. Користувачі повинні дбайливо відноситись до одержаних джерел з документального фонду ННМБУ. При одержанні документів необхідно перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення пошкоджень, попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені пошкодження несе користувач.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

3.10. Кожний документ, виданий на абонемент додому, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

Примітка. В разі одержання документів довіреною особою необхідно мати на це письмове доручення користувача.

3.11. Копіювання та сканування документів з фонду бібліотеки здійснюється виключно в межах ННМБУ.

3.12. Користувач зобов’язаний повернути документи не пізніше встановленого терміну. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

3.13. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду ННМБУ, повинен замінити його аналогічним документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.14. Користувачі (у т.ч. підприємства, установи, організації), які порушують Правила користування ННМБУ, позбавляються права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення Правил користування ННМБУ можуть бути передані до суду відповідно до чинного законодавства України.

3.15. Користувачі мають дотримуватися тиші та порядку в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються! Палити в приміщенні бібліотеки забороняється!

КОРИСТУВАЧАМ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

 • передавати читацький квиток іншим особам;
 • без попередження на пункті реєстрації вносити до бібліотеки власні книги, газети, журнали, карти, вирізки з газет, мікрофільми, дискети та копіювальну техніку; 

Примітка. Якщо користувачеві необхідно працювати з документом, відсутнім у фондах бібліотеки, він повинен отримати перепустку на право його внесення у зав.відділу обслуговування читачів.

 • входити до бібліотеки з фотоапаратами, проводити ТВ-зйомки у приміщенні бібліотеки можна лише з дозволу дирекції;
 • виносити з бібліотеки документи, видані для роботи у читальних залах, взяті з виставок та відкритих для доступу полиць;
 • передавати документи, одержані на свій читацький квиток, іншим особам;
 • підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, загинати, псувати або виривати аркуші;
 • заходити до приміщення бібліотеки у верхньому одязі, з портфелями, сумками, папками, пакетами;
 • користуватися стільниковим зв’язком у читальних залах бібліотеки.

4. Обов’язки бібліотеки

4.1. Бібліотека зобов’язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що надає бібліотека, в т.ч. й платні;
 • створювати умови для використання документального фонду, надавати допомогу у доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками;
 • враховувати запити користувачів при формуванні інформаційних ресурсів та проведенні масових заходів;
 • систематично проводити роботу по збереженню документів, виданих користувачам;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди.