Терапевтична стоматологія

Терапевтична стоматологія : у чотирьох томах : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; ред. А. В. Борисенко. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2018 - . Т. 3 : Захворювання пародонта. - 2018. - 623 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 606-621
В-9752

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології - захворюванням пародонта. У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них. Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій.

Зміст:
Розділ 1. Анатомія та фізіологія пародонта. - С. 5
Розвиток пародонта. - С. 7
Ясна. - С. 12
Періодонт. - С. 22
Цемент. - С. 26
Комірковий відросток. - С. 26
Кровопостачання пародонта. - С. 30
Лімфатична система пародонта. - С. 33
Iннервація пародонта. - С. 33
Слина. - С. 35
Функції пародонта. - С. 36
Вікові зміни. - С. 38
Розділ 2. Обстеження хворого. - С. 41
Анамнез. - С. 41
Огляд. - С. 42
Iндексна оцiнка стану тканин пародонта. - С. 78
Функцiональнi методи дослiдження пародонта. - С. 89
Методи дослiдження кiсткової тканини щелеп. - С. 93
Лабораторнi методи дiагностики. - С. 101
Цитологічні методи. - С. 101
Мікробіологічні методи. - С. 104
Біохімічні та імунологічні методи. - С. 107
Морфологiчнi методи. - С. 111
Розділ 3. Клiнiка та дiагностика захворювань пародонта. - С. 112
Класифікація захворювань пародонта. - С. 112
Етiологiя та патогенез захворювань пародонта. - С. 118
Місцеві фактори. - С. 119
Загальнi фактори. - С. 144
Запальнi захворювання пародонта. - С. 162
Клiнiка захворювань пародонта. - С. 163
Папіліт. - С. 163
Гінгівіт. - С. 166
Дистрофiчно-запальнi та дистрофічні захворювання пародонта. - С. 206
Клiнiка генералiзованого пародонтиту . - С. 206
Клiнiка пародонтозу. - С. 243
Прогресивнi iдiопатичнi захворювання. - С. 249
Пародонтальнi прояви, що супроводжують захворювання кровi. - С. 249
Гiстiоцитоз із клітин Лангерганса. - С. 258
Пародонтальнi прояви, що супроводжують порушення обмiну речовин. - С. 262
Ураження пародонта в разi iмунодефiцитних станiв. - С. 267
Пародонтальнi прояви в разi вроджених захворювань. - С. 274
Продуктивнi процеси, пародонтоми. - С. 276
Диференцiальна дiагностика захворювань пародонта. - С. 280
Розділ 4. Лiкування захворювань пародонта . - С. 286
Загальнi принципи лiкування. - С. 286
Мiсцеве лiкування. - С. 292
Знеболювання. - С. 293
Усунення мiсцевих подразникiв. - С. 298
Медикаментозне лiкування захворювань пародонта. - С. 354
Пародонтальнi пов’язки. - С. 378
Хiрургiчне лiкування. - С. 381
Кюретаж. - С. 383
Гiнгiвотомiя. - С. 399
Гiнгiвектомiя. - С. 400
Клаптевi операцiї. - С. 409
Оперативнi втручання для формування присiнка порожнини рота. - С. 432
Видалення зубiв та iншi хiрургiчнi втручання. - С. 435
Ортопедичне лiкування. - С. 441
Фiзiотерапевтичнi методи лiкування. - С. 449
Електролiкування. - С. 451
Постійний струм. - С. 451
Iмпульсний струм низької частоти і низької напруги. - С. 456
Iмпульсний струм високої, ультрависокої частоти і низької напруги. - С. 457
Світлолікування. - С. 462
Вакуум-терапія. - С. 466
Гідротерапія. - С. 467
Масаж. - С. 470
Тепло- та холодолікування. - С. 472
Кріотерапія. - С. 473
Магнітотерапія. - С. 476
Оксигенотерапія. - С. 477
Загальне лiкування. - С. 478
Антибактерiальна та протизапальна терапiя. - С. 479
Вiтамiнотерапiя. - С. 482
Гiпосенсибiлiзувальна терапiя. - С. 486
Iмуномодулювальна терапiя. - С. 488
Стимулювальна терапiя. - С. 489
Вплив на центральну нервову систему. - С. 494
Дієтотерапія. - С. 495
Особливостi лiкування пародонтозу. - С. 497
Розділ 5. Профілактика захворювань пародонта. - С. 505
Основні принципи профілактики захворювань пародонта. - С. 505
Масовi соцiально-профiлактичнi заходи. - С. 512
Лiкарсько-профiлактичнi заходи. - С. 515
Iндивiдуальнi профiлактичнi заходи. - С. 528
Гігієна порожнини рота при захворюваннях пародонта. - С. 530
Особливостi гiгiєни порожнини рота в дiтей. - С. 570
Диспансеризацiя хворих iз захворюваннями пародонта. - С. 575
Особливостi диспансеризацiї дiтей iз захворюваннями пародонта. - С. 579
Органiзацiя пародонтологiчного кабiнету (вiддiлення). - С. 581
Висновок. - С. 584
Тести для самостійного контролю. - С. 586