Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці – сімейній медицині

Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці - сімейній медицині : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Михайлов Б.В. [та ін.] ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. - 5-е вид., переробл. і допов. - Харків : ХМАПО, 2014. - 327 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 322-327.
Б-96665

У книзі дається характеристика основних, доступних психологічних тестів, застосування яких валідно при соматичній патології, розбираються особливості особистості соматичних хворих, розглядаються можливості застосування психологічних методів дослідження в загальносоматичній клініці.

Зміст [showhide]Деякі особливості особистості хворих на соматичні захворювання. - С. 10
Діагностичні критерії розладів психічної сфери межового рівня, які найбільш часто зустрічаються у загальносоматичнш практиці. - С. 12
Задачі експериментально-психологічного дослідження в клініці соматичних захворювань. - С. 40
Умови проведення експерименту. - 43
Методики експериментально-психологічного дослідження соматично хворих. - С. 44
І. Методики оцінки стану хворих з різними формами патології. - С. 46
1. Опитувальник ВООЗ «ЯЖ-100». - С. 46
2. Візуальна аналогова шкала болю (ВАШ). - С. 49
3. Опитувальник для виявлення ознак вегетативних порушень. - С. 50
4. Схема дослідження для виявлення ознак вегетативних порушень. - С. 51
5. Шкала об’єктивізації етану пацієнта при інсульті (NIH). - С. 52
6. Шкала спинальної травми (Frankel). - С. 53
7. Шкала бальної оцінки основних клінічних проявів при паркінсонізмі Papavasilion у модифікації Я. І. Левіна. - С. 54
8. Шкала коми Глазго для дорослих (GCS). - С. 56
II. Методики дослідження особистості. - С. 58
1. Дослідження самооцінки за Дембо (T. Dembo) - Рубінштейн. - С. 58
2. Методика незакінчених речень Сакса — Сіднея (J. Saks, S. Sidney) модифікована для соматичних хворих. - С. 60
3. Особистісний опитувальник Г. Айзенка (H. J. Eysenck), адаптований у СПбНДПІ ім. В. М. Бехтерєва. - С. 67
4. Особистісний опитувальник Бехтерєвського інституту («ООБІ») для визначення типу відношення до хвороби. - С. 72
5. Опитувальник О. І. Сердюка для вивчення самооцінки соціальної значущості хвороби. - С. 82
6. Тест диференціальної самооцінки функціонального стану (САН) . - С. 85
7. Опитувальник визначення акцентуацій характеру К. Леонгарда (К. Leonhard), модифікований С. Шмішеком. - С. 87
8. І6-факторний опитувальник Р. Б. Кеттелла (R. В. Catteil). - С. 96
9. Методика «Q-сортування» В. Стефансона (W. Stephanson). - С. 120
10. Мінесотський багатопрофільний особистісний опитувальник (ММРІ). - С. 124
11. Опитувальник подружньої комунікації (Bienvenu). - С. 157
12. Шкала сексуальності Шел - Папіні (W. Е. Shell, D. R. Раріпі). - С. 158
ІІІ. Методики дослідження психічного статусу. - С. 160
1. Шкала оцінки стану когнітивних функцій (MMSE). - С. 160
2. Шкала оцінки позитивних і негативних розладів при шизофренії. - С. 164
3. Шкала імпульсивності Р. Плучека (IS). - С. 177
4. Шкала викликаної ліками акатизії (Burns). - С. 177
5. Шкала відкритих проявів агресії С. Юдовського (OASCL). - С. 179
6. Опитувальник діагностики стану агресії Баса - Даркі (A. Buss - A. Darkcc). - С. 179
7. Тест «Руки» Е. Вагнера (Hand Test). - С. 185
8. Шкала оцінки аномальних мимовільних рухів (AIMS). - С. 193
9. Шкала оцінки екстрапірамідних симптомів (ESRS). - С. 195
10. Шкала Сімпсона - Ангуса (Simpson - Angus) для оцінки екстрапірамідних побічних ефектів (SAS). - С. 197
ІV. Методики дослідження емоційно-вольової сфери. - С. 200
1. Торонтська шкала алекситимії (TAS). - С. 200
2. Шкала емоційного відгуку А. Меграбяна (BEES). - С. 202
3. Тест «Самооцінка психічних станів» Г. Айзенка (H. J. Eysenck). - С. 208
4. Шкала реактивної та особистісної тривожності Ч. Спілбергера (С. D. Spielhergеr), адаптована Ю.Л. Ханіним. - С. 210
5. Госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS). - С. 215
6. Шкала тривоги Кові (CAS). - С. 218
7. Методика вимірювання рівня тривожності Дж. Тейлора (J. Теylоr), адаптована Т. А. Немчиновим. - С. 221
8. Шкала М. Гамільтона (М. Hamilton) для оцінки депресії (HDRS). - С. 223
9. Шкала депресії А. Бека (A. Beck). - С. 229
10. Шкала Монтгомері - Асберга (Montgomery - Asberg) для оцінки депресії (MADRS). - С. 231
11. Шкала В. Цунга (W. Zung) для самооцінки депресії (ZSRDS). - С. 235
V. Методики дослідження мислення. - С. 238
1. Виділення суттєвих ознак. - С. 238
2. Називання 50 слів. - С. 239
3. Розуміння переносного змісту прислів’я і метафор. - С. 240
4. Підбір слів-антонімів. - С. 241
5. Утворення аналогій. - С. 241
6. Активність вербального і наочно-образного мислення. - С. 243
7. Асоціативний вільний тест. - С. 245
8. Асоціативний цепний тест. - С. 251
9. Асоціативний спрямований експеримент. - С. 253
VI. Методики дослідження пам'яті. - С. 255
1. Проба на запам’ятовування 10 слів. - С. 255
2. Тест «Довгочасна пам’ять». - С. 256
3. Тест «Об’єм короткочасної пам’яті». - С. 259
4. Тест «Залежність запам’ятовування від установки особистості». - С. 261
5. Тест «Осмисленість сприйняття у запам’ятовуванні». - С. 262
6. Тест «Порівняння процесів ретенції й впізнання». - С. 262
7. Визначення об’єму короткочасної пам’яті за методом Джекобса. - С. 265
8. Дослідження мимовільного запам’ятовування та умов його продуктивності. - С. 266
9. Визначення індексу короткочасної пам'яті. - С. 267
10. Вимірювання об'єму короткочасної пам'яті методом визначення відсутнього елементу. - С. 268
11. Дослідження мимовільного й опосередкованого запам’ятовування за О. Р. Лурія та О. М. Леонтьєвим. - С. 269
12. Методика «Піктограма» (О. Р. Лурія; Б. Г. Херсонський). - С. 272
VII. Методики дослідження уваги. - С. 277
1. Методика відрахування. - С. 277
2. Методика почергового відрахування. - С. 277
3. Методика рахування за Е. Крепеліном (Е. Kraepelin) у модифікації Р. Шульте (R. Schulte). - С. 278
4. Таблиці оцінки об’єму динамічної уваги Р. Шульте (ST). - С. 279
5. Коректурна проба Б. Бурдона (В. Bourdon). - С. 282
6. Коректурна проба А Г. Іванова-Смоленського. - С. 285
[/showhide]

Публікації на цю тему