Народився Платон Григорович Костюк

Дата:
20.08.2019 день
2019-08-20T00:00:00+03:00
2019-08-21T00:00:00+03:00

95 років від дня народження фізіолога, доктора біологічних наук, професора, академіка НАНУ та НАМНУ Платона Григоровича Костюка (1924-2010)

Нейрофізіолог, доктор бiологічних наук (1957), професор (1961), академік НАН України (1969), НАМН України (1994), РАН (1974). Член Нiмецької академiї природознав­цiв “Леопольдiна” (1966), АН Че­хословаччини (1990), Угорської АН (1990). Герой України (2007). Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Закiнчив Київські університет (1946) i медичний iнститут (1949). Від 1946 працював у Київському університеті: від 1956 – завідувач вiддiлу загальної фізіо­логії Iнституту фiзiологiї; від 1958 – завідувач вiддiлу загальної фiзiологiї нервової системи, 1966-2010 – директор Iнституту фiзiологiї НАНУ (Київ); водночас 1982-2010 – засновник і завідувач кафедри мембранної бiофiзики Київського вiд­дiлення Московського фiзико-технічного інституту; 1992-2010 – засновник і директор Мiжнародного центру молекулярної фiзiологiї НАНУ (Київ), а також від 2000 – засновник і завідувач кафедри молекулярної і клітинної фі­зіології ЮНЕСКО при Центрі. Академік-секретар Відділення фізіології АН СРСР (1975-1988). Віце-президент НАНУ (1993-1998). Голова Українського фі­зіологічного товариства (1968-2010). Депутат (1980-1990), Голова (1985-1990) ВР УРСР.

Наукові дослідження в галузях нейрофізіології, молекулярної біо­логії та клітинної біофізики. Вивчав нейронні системи, що здій­сню­ють керування моторною актив­ні­стю організму, вісцеральними функ­ці­ями та беруть участь у передаванні соматосенсорної інформації. Обґрунтував нейронні схе­ми спі­нальних сегментарних механізмів, кор­тико-, рубро-, ретикулос­пінальної низхідних систем, пропріоспінальних міжнейронних зв’язків і низ­ки стов­бурових механізмів. Досліджував мембранні та молекулярні механізми нервових процесів; застосував мiкроелектрод­ну технiку для дослiдження струк­турно-функцiональної організацiї нервових цент­рiв та бiофiзичних i молекулярних механiзмiв збуджен­ня та гальму­вання в нервових клiти­нах; розробив методику внутрішньо-клiтинного дiа­лiзу соми нервової клiти­ни (метод Костюка), що дала змогу варію­вати склад зовнішньо- та внутрішньо-клітинного середовища ней­рона та вивчати роль компонентів зазначених середовищ у збудженні та гальмуванні нервових клітин. Зробив ва­гомий внесок у дослідження гомеостазу іонів каль­цію в нервових клі­тинах і його пору­шень при мозковій патології, ішемії, гіпоксії, епілепсії, цукровому діабеті, больових син­дромах, фенілкетонурії, хво­робі Альцгеймера.

Наукові праці: “Двухнейронная рефлекторная дуга” (1959); “Микроэлектрон­ная техника” (1960); “Физиология цен­тральной нервной системы” (1971, 1977); “Структура и функция нисходящих систем спинного мозга” (1973); “Кальций и клеточная возбудимость” (1986); “Calcium signal­lingin the nervous system” (1995); “Біофізика” (2001, 2008); “Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології” (2005); “Внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація: структури і функції” (2010).