Спортивна фізіологія

Земцова І. І. Спортивна фізіологія : навч. посіб. / І. І. Земцова. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : Олімп. літ., 2019. - 207 с.
Б-99345
Земцова І. І.
Олімпійська література
2019
207

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми зі спортивної фізіології Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу покладене інтегральне викладання навчального матеріалу на структурному, біохімічному та функціональному рівнях. Посібник включає комплекс практичних занять і ситуаційних завдань, кожне з яких містить теоретичний вступ, перелік необхідних матеріалів і обладнання, хід виконання роботи, а також контрольні запитання. До посібника поруч з традиційними включені сучасні методи визначення структури функціональної підготовленості спортсменів з використанням газоаналізу видихуваного повітря, визначення компонентного складу маси тіла за допомогою вагжироаналізаторів тощо.
Зміст:
Розділ 1. Вступ до дисципліни. Рухова активність і здоров'я. - С. 7
Робота 1. Дослідження серцево-судинної і дихальної систем у природних умовах оздоровчого і спортивного тренування. - С. 8
Робота 2. Методи дослідження метаболізму під час оздоровчого та спортивного тренування. - С. 12
Робота 2.1. Визначення вмісту глюкози у крові спортсменів у стані спокою і після фізичних навантажень різної інтенсивності. - С. 15
Робота 2.2. Дослідження сечі у спортсменів. - С. 16
Розділ 2. Адаптація як біологічна основа ефектів занять фізичними вправами. - С. 18
Робота 3. Оцінка термінових реакцій на фізичні вправи різного характеру. - С. 19
Робота 4. Оцінка довгочасної адаптації організму до тренувальних навантажень за показником адаптаційного потенціалу спортсменів. - С. 20
Робота 5. Оцінка змін у структурах опорно-рухового апарату за раціональної і нераціональної адаптації до м'язового тренування. - С. 22
Розділ 3. Класифікація фізичних вправ. Особливості їх фізіологічного та метаболічного забезпечення. - С. 25
Робота 6. Оцінка фізіологічних змін під час виконання циклічних вправ максимальної потужності. - С. 28
Робота 7. Дослідження фізіологічних змін в організмі під час виконання вправ субмаксимальної потужності. - С. 29
Робота 8. Вплив циклічних навантажень великої потужності на функції організму. - С. 31
Робота 9. Вплив циклічних навантажень помірної потужності на функції організму. - С. 33
Робота 10. Оцінка фізіологічних змін під час виконання статичних вправ. - С. 35
Робота 11. Особливості параметрів внутрішнього середовища організму під час виконання вправ різного характеру (на прикладі дослідження резервної лужності крові титриметричним методом). - С. 38
Розділ 4. Морфофункціональна та метаболічна характеристика фізичної працездатності. - С. 41
Робота 12. Оцінка анаеробної фізичної працездатності. - С. 43
Робота 12.1. Визначення алактатної анаеробної потужності за тестом Маргарія. - С. 46
Робота 12.2. Визначення анаеробної спроможності організму спортсменів за реєстрацією часу затримки дихання. - С. 46
Робота 12.3. Визначення максимального кисневого боргу. - С. 47
Робота 12.4. Визначення швидкого та повільного компонентів кисневого боргу. - С. 48
Робота 13. Визначення та оцінка аеробної фізичної працездатності. - С. 49
Робота 13.1. Визначення фізичної працездатності за тестом Купера. - С. 49
Робота 13.2. Визначення аеробної фізичної працездатності (прямий метод визначення VO2max). - С. 53
Робота 13.3. Непрямі методи визначення VO2max. - С. 53
Робота 14. Визначення кисневого еквіваленту роботи. - С. 59
Робота 15. Фізіологічні ефекти стимуляторів на прикладі кофеїну. - С. 65
Розділ 5. Фізіологічні механізми формування рухових навичок та управління рухами у спорті. - С. 66
Робота 16.1. Дослідження здатності людини до відтворення заданої величини м'язового зусилля за відсутності зорового аналізатора. - С. 68
Робота 16.2. Дослідження здатності людини управляти часовими параметрами рухів. - С. 69
Робота 16.3. Дослідження зданості людини управляти переміщенням ланок тіла. - С. 70
Робота 17. Дослідження автоматизованих і неавтоматизованих рухових навичок. - С. 71
Розділ 6. Морфофункціональні та метаболічні основи рухових якостей. - С. 72
Робота 18. Дослідження швидкості за даними рухової реакції, часу поодинокого руху та максимальної частоти рухів. - С. 73
Робота 18.1. Дослідження рівня швидкості за даними простої рухової реакції. - С. 75
Робота 18.2. Дослідження складної рухової реакції. - С. 75
Робота 18.3. Дослідження рівня швидкості за даними часу одиночного руху та максимальної частоти рухів за допомогою теппінг-тесту. - С. 76
Робота 19. Оцінка максимальної, максимальної довільної, абсолютної та відносної сили м'язів. - С. 77
Робота 20. Оцінка гнучкості. - С. 80
Робота 21. Визначення координаційних спроможностей людини. - С. 82
Робота 22. Оцінка витривалості за даними функцій киснево-транспортної системи організму. - С. 84
Розділ 7. Морфофункціональне та метаболічне обгрунтування занять фізичними вправами осіб різного віку. - С. 88
Робота 23. Визначення та оцінка біологічного віку людини. - С. 92
Робота 23.1. Визначення темпу фізичного розвитку та функціонального віку юнаків. - С. 95
Робота 24. Визначення фізичної працездатності дітей шкільного віку. - С. 97
Робота 25. Дослідження особливостей фізіологічних процесів осіб похилого віку. - С. 98
Розділ 8. Фізіологічне обгрунтування оздоровчого ефекту занять фізичними вправами. Нормування та дозування фізичних навантажень. - С. 99
Робота 26. Дозування фізичних навантажень за ЧСС в оздоровчому тренуванні осіб різного віку. - С. 102
Робота 27. Оцінка оздоровчого ефекту фізичного тренування за даними компонентного складу маси тіла. - С. 104
Робота 28. Фізіологічне обгрунтування формування груп для занять оздоровчими видами спорту. - С. 108
Розділ 9. Фізіологічна характеристика станів організму, що виникають під час спортивної діяльності. - С. 112
Робота 29. Дослідження особливостей фізіологічних процесів, характерних для стартового стану. - С. 112
Робота 30. Дослідження особливостей фізіологічних процесів, характерних для розминки. - С. 116
Робота 30.1. Вплив сигналів про наближення старту і розминки на ЧСС. - С. 118
Робота 30.2. Фізіологічний аналіз розминки. - С. 118
Робота 31. Дослідження процесів впрацьовування під час м'язової діяльності. - С. 119
Робота 31.1. Дослідження процесів впрацьовування і сталого стану за показниками серцево-судинної і дихальної систем. - С. 122
Робота 31.2. Дослідження процесів впрацьовування і сталого стану під час повторного бігу на місці. - С. 123
Робота 32. Визначення стану стомлення. - С. 124
Робота 32.1. Визначення стану стомлення під час роботи на велоергометрі у заданому темпі. - С. 126
Робота 32.2. Фізілогічні зміни, що виникають у результаті стомлення під час циклічної роботи різної потужності. - С. 127
Робота 32.3. Динаміка максимальних м'язових зусиль у фазі компенсованого стомлення під час статичної роботи на ергографі (динамографі). - С. 128
Робота 33. Фізіологічна характеристика відновного періоду. - С. 129
Робота 33.1. Відновлення під час пасивного й активного м'язового відпочинку. - С. 131
Робота 33.2. Оцінка швидкості відновних процесів за індексом Гарвардського степ-тесту. - С. 132
Розділ 10. Фізіологічне обгрунтування принципів побудови спортивного тренування. - С. 134
Робота 34. Основні підходи до індивідуальної корекції програм тренувальних навантажень аеробної спрямованості. - С. 136
Розділ 11. Морфофункціональна та метаболічна характеристика тренованості. - С. 139
Робота 35. Оцінка стану тренованості спортсменів за даними функціональних показників рухового апарату і сенсорних систем. - С. 141
Робота 35.1. Дослідження сили м'язів спортсменів за допомогою динамометрів. - С. 142
Робота 35.2. Дослідження функціональнї стійкості вестибулярного апарату за допомогою проби Яроцького. - С. 143
Робота 35.3. Дослідження деяких функцій рухового аналізатора. - С. 144
Робота 36. Визначення тренованості спортсмена за оцінкою стійкості до гіпоксії. - С. 145
Робота 37.1. Оцінка стану тренованості за даними серцево-судинної та дихальної систем організму (проба Руф'є). - С. 145
Робота 37.2. Проби зі зміною положення. - С. 146
Робота 37.3. Оцінка функції зовнішнього дихання у спортсменів. - С. 147
Робота 38. Показники тренованості організму за деякими функціональними показниками у стані спокою. - С. 148
Робота 39. Дослідження стану тренованості під час виконання стандартного (немаксимального) навантаження. - С. 150
Робота 40. Визначення структури функціональної підготовленості спортсменів (за В.С. Міщенком). - С. 152
Розділ 12. Біологічний контроль (моніторинг) у спортивному тренуванні. - С. 155
Робота 41. Оцінка обсягу тренувальних навантажень за концентрацією лактату в крові. - С. 156
Робота 42. Контроль спрямованості тренувальних навантажень з використанням показника сечовини у крові. - С. 159
Робота 43. Визначення ПАНО у спортсменів. - С. 161
Робота 44. Використання ЧСС для цілеспрямованого розвитку рухових якостей (на прикладі визначення точки відхилення за Конконі). - С. 165
Розділ 13. Біологічні критерії відбору у спорті. - С. 169
Робота 45. Методичні підходи до відбору в окремих видах спорту. - С. 173
Розділ 14. Особливості спортивного тренування жінок. - С. 176
Робота 46. Обгрунтування спрямованості тренувального процесу у специфічних мікроциклах жінок-спортсменок з урахуванням фаз МЦ. - С. 178
Розділ 15. Обгрунтування особливостей спортивного тренування в гірських умовах. - С. 182
Робота 47. Розробка рекомендацій до основної спрямованості динаміки фізичних навантажень у період тренування у середньогір'ї. - С. 185
Розділ 16. Фізіологічна характеристика окремих видів спорту. - С. 186
Робота 48. Вивчення вестибулярної стійкості гімнастів і акробатів. - С. 189
Робота 49. Фізіологічні зміни в організмі під час піднімання штанги. - С. 190
Робота 50. Дослідження швидкості рухів у спринтерів та бігунів на середні дистанції. - С. 191
Робота 51. Визначення поля зору у представників ігрових видів спорту. - С. 193
Додатки. - С. 194