Юрій Дмитрович Усенко (1938-2005)

  Дата:
  25.05.2018 день
  2018-05-25T00:00:00+03:00
  2018-05-26T00:00:00+03:00

  Юрій Дмитрович Усенко (1938-2005)Юрій Дмитрович Усенко (1938-2005) пульмонолог, доктор медичних наук, заві­дувач курсу пульмонології (з 1984), засновник і перший керівник Центру невідкладної пульмонології (1978).

  Закінчив Київський медичний ін­ститут імені О.О. Богомольця (1960). Захистив докторську дисертацію “Технологія одержання і вико­ристання високодисперсних лікуваль­них засобів у профілактиці захворю­вань органів дихання на основі попу­ляційно-екологічного підходу”.

  Головні напрями наукової діяльності: невід­кладна пульмонологія, бронхологія, біокорегуючі технології в медицині.

  Наукові праці: “Справочник пульмо­нолога” (1979); “Состояние и перспективы развития неотложной пульмо­нологии. Профилактика, диагностика и лече­ние заболеваний органов дыхания” (1986); “Диагностическое и прогности­ческое значение морфометрического анализа лимфоцитов периферической крови” (1986).

  Також у фонді бібліотеки зберігаються праці Усенка  Ю.Д. підготовлені одноосібно або у співавторстві:

  1. Диагностика острой пневмонии (1983)
  2. Диспансеризация подростков с цель профилактики заболеваний органов дыхания (1985)
  3. Комплексное лечение больных туберкулезом и неспецифическими заболеваниями легких с применением мефенамина натриевой соли (1977)
  4. Методы оценки состояния и коррекции дренажной функции и бронхов (1986)
  5. Организация лечения больных эндогенной бронхиальной астмой на этапах медицинской помощи (1985)