Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку

Прикладні питання фтизіатрії дитячого та підліткового віку : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, інтернів, курсантів... / І.Г. Ільницький, О.П. Костик, Л.І. Білозір, І.В. Суворкіна,. Я.М. Ільницький та ін.; за ред. І.Г. Ільницького та ін. ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. : Галиц. вид. спілка, 2013. - 730 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 697-730.
В-8558

В навчальному посібнику викладені основні положення анатомо-фізіологічних особливостей розвитку органів дихання у дітей та підлітків, механізмів етіопатогенезу, діагностики, диференційної діагностики, лікування та профілактики туберкульозу легеневої та позалегеневої локалізації при не ускладненому та ускладненому перебігу захворювання. Особлива увага приділена клінічним, інструментальним, загальним лабораторним, спеціальним імунологічним, біохімічним та функціональним проявам туберкульозного запалення, грунтуючись на результатах аналітичних досліджень та матеріалах власного спостереження.

Зміст

[showhide]Ільницький, І. Г. Розділ 1. Розвиток та формування респіраторної системи організму дитячого та підліткового віку. Ембріогенез, анатомо-фізіологічні та топографічні особливості органів дихання / І. Г. Ільницький, І. В. Суворкіна. - С. 11
Костик, О. П. Розділ 2. Основні чинники та механізми еволюції специфічного (туберкульозного) запалення. Етіопатогенез, імуногенез та гістогенез туберкульозу. Поняття про патогенність і вірулентність. Морфологічні прояви туберкульозу легеневої та позалегеневої локалізації / О. П. Костик, Х. І. Вольницька. - С. 24
Ільницький, І. Г. Розділ 3. Концепція "ізольованого" та "генералізованого" ураження при туберкульозі в умовах сьогодення / І. Г. Ільницький, Л. І. Білозір. - С. 63
Ільницький, І. Г. Розділ 4. Епідеміологія туберкульозу. Поняття про епідемічний процес. Джерела туберкульозної інфекції та шляхи її передачі / І. Г. Ільницький, О. П. Костик. - С. 74
Ільницький, Г. І. Розділ 5. Комп’ютерно-математичне моделювання клініко-лабораторних проявів специфічного (туберкульозного) запалення при наявності обов’язкових, додаткових та факультативних діагностичних критеріїв захворювання / Г. І. Ільницький. - С. 102
Ільницький, І. Г. Розділ 6. Екстрапульмональні клінічні форми туберкульозу. Туберкульоз бронхів, трахеї, гортані та верхніх дихальних шляхів. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів, плеври. Генералізовані та поєднані форми туберкульозу / І. Г. Ільницький, О. П. Костик, Л. І. Білозір. - С. 143
Ільницький, І. Г. Розділ 7. Ускладнення туберкульозу легеневої та позалегеневої локалізації. Невідкладні заходи. Діагностична та лікувальна тактика / І. Г. Ільницький, О. П. Костик, І. В. Суворкіна. - С. 173
Шило, М. М. Розділ 8. Туберкульоз, обтяжений "модифікуючими" чинниками соматичного генезу / М. М. Шило. - С. 184
Ільницький, І. Г. Розділ 9. Семіотика туберкульозу за результатами клінічних, рентгенологічних, загальних лабораторних та мікробіологічних досліджень / І. Г. Ільницький, Л. І. Білозір, Х. І. Вольницька. - С. 190
Суворкіна, І. В. Розділ 10. Діагностична інформативність інструментальних методів дослідження при туберкульозі в оцінці кардіореспіраторної системи / І. В. Суворкіна. - С. 205
Ільницький, Я. М. Розділ 11. Комп’ ютерно-інформаційні технології в диференційній діагностиці генезу синдрому бронхіальної обструкції при специфічному (туберкульозному) ураженні органів дихання. Механізми формування. Клінічні, лабораторні та інструментальні параметри верифікації захворювання. Основні принципи медикаментозної корекції / Я. М. Ільницький, О. В. Бойко, Г. І. Ільницький. - С. 214
Білозір, Л. І. Розділ 12. Особливості імунологічної реактивності організму при туберкульозі. Субпопуляційний склад клітинного імунітету. Інтерлейкіновий профіль сироватки крові. Показники гуморального імунітету та туберкулінової алергії / Л. І. Білозір, М. М. Шило. - С. 295
Білозір, Л. І. Розділ 13. Закономірності метаболічних зрушень гомеостазу організму при туберкульозі. Динаміка показників системи протеолізу-антипротеолізу. Рівень "гострофазних" білків сироватки крові. Величини перекисного окислення ліпідів та ендокринного статусу / Л. І. Білозір, Х. І. Вольницька. - С. 320
Ільницький, І. Г. Розділ 14. ВІЛ/СНІД - асоційований туберкульоз. Етіопатогенез. Діагностичні критерії, шляхи передачі, моніторинг та лікувально-профілактичні заходи / І. Г. Ільницький, О. П. Костик. - С. 335
Ільницький, І. Г. Розділ 15. Хіміорезистентний туберкульоз. Механізми розвитку і причини виникнення. Діагностика та лікування / І. Г. Ільницький, О. П. Костик. - С. 365
Ільницький, І. Г. Розділ 16. Терапевтичні та превентивні заходи при туберкульозі. Медикаментозні середники. Досвід застосування адаптогенів рослинного походження / І. Г. Ільницький, Л. І. Білозір, Х. І. Вольницька. - С. 376
Ільницький, І. Г. Розділ 17. Основні напрямки діяльності первинної медико-санітарної ланки і фтизіатричної мережі в організаційно-методичних та лікувально-реабілітаційних заходах протидії туберкульозу / І. Г. Ільницький, О. П. Костик, І. В. Суворкіна. - С. 467
[/showhide]

Публікації на цю тему